Undervisningsmiljøvurdering

Sønderlandsskolen har lavet en undervisningsmiljøvurdering i skoleåret 2022/2023.

Vi spørger eleverne

Ifølge Undervisningsmiljøloven skal skolen sørge for, at der udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøvurderingen består af fire faser:

 1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
 2. Vurdering af resultaterne fra kortlægningen
 3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
 4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Det psykiske undervisningsmiljø på skolen er kortlagt via Den Nationale Trivselsmåling, og det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø er kortlagt via spørgeskemaundersøgelsen ”Undervisningsmiljøvurderingen”. Begge undersøgelser har eleverne besvaret i januar-marts 2023.

Sådan vurderede vi kortlægningens resultater (Hvordan gjorde vi, og hvem deltog i vurderingen?).

Elever (elevråd), lærerrepræsentant, AMR (sikkerhedsgruppen) og ledelsen har været inddraget i arbejdet med resultaterne. Ligeledes har det været behandlet i skolens profilråd.

 

 • Der er gode udeområder på skolen (skolegård og legeplads)
 • Der er gode møbler og gode muligheder for gruppearbejde
 • Der er generelt en oplevelse af at der er flot på skolen (pæne farver, billeder mv.)
 • Næsten alle elever oplever, at der er tilpas lys i klasserne.
 • 90% vurderer at temperaturen i klasserne er god.
 • Eleverne er opmærksomme på hinanden.
 • Der er gode relationer mellem børn og voksne.
 • Der er generel god trivsel blandt eleverne på Sønderlandsskolen

 

 • Ca. 2/3 af eleverne oplever, at blive forstyrret af larm i timerne. 25% tit og 40 % ofte. 
 • Ca.1/3 af eleverne svarer at de aldrig eller sjældent er med til at bestemme hvad der skal arbejdes med i klassen.
 • Knap 10% af eleverne tilkendegiver, at de tit har ondt i maven og lidt over 20% svarer at de har ondt i maven en gang imellem.
 • Ca. 15% af eleverne har tit ondt i hovedet, mens 30% har ondt i hovedet en gang imellem.

Undervisningsmiljøgruppen gennemgik undersøgelsens resultater og udvalgte indsatsområder. Skolens pædagogiske personale har drøftet indsatsområderne. Derudover er profilrådet orienteret.

 • Generel pædagogisk udvikling på Sønderlandsskolen med afsæt i mangfoldige læringsmiljøer. Alle elever skal opleve at komme i privilegerede positioner. Elever i udsatte positioner kan øge larmen i en klasse.
 • Minimere oplevelsen af larm i klassen – arbejde og fokus klassevis.
 • Tiltag der kan have fokus på trivsel og udvikling både i klassen og på tværs
 • Større fokus på den politiske målsætning med afsæt i Børne- og Ungepolitikken: 

”I 2023 og 2024 skal børn og unges perspektiver sætte retning for vores arbejde med Børne- og Ungepolitikken. Børn og unges perspektiver skal både være udgangspunkt for de indsatser, vi sætter i gang og bruges til at undersøge, om vi lykkes”.

 • Der følges løbende op i diverse mødefora: elevrådsmøder, personalemøder og profilrådsmøder.
 • Nye data fra den nationale trivselsmåling analyseres i UVM-gruppen for at kunne følge udviklingen ift. elevernes trivsel.
 • To årlige trivselsdage for hele skolen, samt systematisk læseplan for indskolingen.