Profilrådsmøde august 2019

Den 21. august 2019 kl. 18.30 – 20.30.
Sted: Rolf Krake Skolen
Velkommen tilbage til et nyt og spændende skoleår!

Referat

Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen
Elevrødderne er nu valgt, men rådet er endnu ikke konstitueret med formand og næstformand.

Profilrådet påbegyndte arbejde med principperne på sidste møde. Hanne har rundsendt et udkast, og det skal færdiggøres med henblik på den videre drøftelse samt godkendelse i skolebestyrelsen.
Se bilag rundsendt af Hanne
Punktet er til drøftelse.
Princippet blev drøftet med de tilbagemeldinger, der var kommet fra afdelingerne. Hanne og Dorte renskriver med baggrund i de drøftelser, der var på profilrådsmødet.

 • Der er desuden forslag om en omvendt eller mere elevstyret samtale. Dvs. med udgangspunkt i et skriv, barnet og forældrene har udfyldt på forhånd. Dette for at fremme dialogen til samtalen.
 • Det er væsentligt at se på den forskellighed, der aldersmæssige er mellem afdelingerne. Dette skal afspejle sig i den måde, hvorpå indholdet for samtalerne sættes sammen.

Materialet vedr. en revideret styrelsesvedtægt er nu rundsendt, og skolebestyrelsen skal afgive høringssvar inden d. 23. august.

Punktet skal drøftes med henblik på eventuelle input til skolebestyrelsens høringsbrev.
Se de tre bilag vedr. styrelsesvedtægten, bilag samt høringsbrev.
Punktet er til drøftelse.

 • Undren i forhold til forskelligheden vedr. max 22 elever i klassen, når det er søgning ind til Holstebro By, men det er 26 elever, der angiver grænsen for skolerne uden for byen.

Politikkens seks søjler blev introduceret på sidste profilrådsmøde. Målet er at få en status på, hvor vi aktuelt befinder os i forhold til politikkens forskellige fokuspunkter samt på at give input til den konkrete udmøntning af vores lokale mål.
Se bilag med power pointen omkring politikken og de fire spørgsmål. 
Punktet er til drøftelse.
Der er fællesmøde mellem byens skoler og institutioner d. 10. september fra kl. 17 - 19.
Det er her, hvor værdierne for de udviklende fællesskaber skal drøftes. For hvad tænker vi, når vi siger værdier, hvad er de vigtigste, og hvordan udmønter vi dem? 
Ligeledes skal der ses på, hvordan det konkret kan forbedre hverdagen. 
Dette er hovedoverskriften for mødet.
Tanja tager med til mødet, og Jonas undersøger, om han også kan deltage.

Forældremøderne finder sted i starten af skoleåret, og det er med deltagelse af en repræsentant fra profilrådet. 

De enkelte årganges møder skal fordeles, ligesom det kort skal drøftes, hvad der skal formidles videre til forældrene.
Punktet er til drøftelse.

 • Der vil være et særligt fokus til 0. klasserne - åbent hvem, der tager dem. Forældrene samler op og sender en afsted.
 • De øvrige klasser får en seddel fra profilrådet, samt en kort præsentation til de øvrige. Der skal derfor laves et forældreskriv - Tanja skriver det.

Dette er et fast punkt på dagsordenen.
Punktet er til drøftelse

 • Kor og Trutti-Futti starter i uge 35. Der er lave tilmeldinger via arrangementer på de respektive klassers opslagstavler. Spændende at se, hvor mange der tilmelder sig i år.
 • Der er nu nedsat et kunst- og kulturudvalg på skolen, der i kommende skoleår skal sætte rammer for profilen i fremtiden.

Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre.
Punktet er til drøftelse

 • Der har været en forældrehenvendelse til profilrådet. Den blev drøftet. Hanne tager kontakt. Skolen arbejder fortsat med et særligt fokus på sprog og adfærd i kommende skoleår.
 • Status på bussituationen – endnu er det for tidligt at sige noget. Men umiddelbart er vi kommet godt i gang. Mange har fundet løsninger, men vi er fortsat spændte på, hvordan det vil se ud, når efteråret og vinterkulden sætter ind. Der vil blive fulgt op om 14 dage i styregruppen. Dette er særligt mhp. SFO’en.
 • Skolestart – vi er kommet godt i gang med det nye skoleår. Det er tydeligt, at det er år to med aldersopdelte klasser, og det giver bestemt også dem en anden ro.
 • Opstart i sprogafdelingen – det var en meget travl periode op til skolestart, da sprogfolkene først kunne flytte ind d. 1.8. Men de er kommet rigtig godt fra start, og der er kommet mange børn til afdelingen alene siden opstarten. Marie kommer med på et møde engang i efteråret, hvor hun vil fortælle lidt mere om de tanker og overvejelser de gør sig – især omkring integration og sikring af denne.
 • Budgetopfølgning – vi følger budgettet tæt, og I vil i løbet af efteråret få en mere uddybende opfølgning.

Punkt til næste møder:

 • Adfærd og sprog - opfølgning på, hvor langt vi er med dette fokusområde.
 • Sprogafdelingen
 • Budgetopfølgning