Referat af Skolebestyrelsesmøde

Skoleåret 2020/21
Mødet afholdes onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 20.00 -21.30. Mødet afholdes på Nørre Boulevard Skolen. (Der er profilrådsmøde fra kl 18.30 – 20.00) 
Afbud fra: Daniel Søgaard, Hans Erik Cutoi-Toft

1. Godkendelse af referat

Referatet fra sidste møde skal til godkendelse
Godkendt

2. Elevrådene

Høre om der er nyt fra elevrådene på de tre skoler
Til orientering
NBS: Kommet i gang
Rolf Krake: har valg til nyt elevråd i uge 44
Sønderland: Har ikke haft møde siden sidst.

3. Høring på ny tildeling til SFO

Der ønskes et hørringssvar fra skolebestyrelsen. 
Børne- og Familieudvalget behandlede den 24. september 2020 forslag til ny tildelingsmodel for skolernes fritidsordninger. På mødet blev det besluttet, at sende principperne i tildelingsmodellen i høring ved skolebestyrelserne.
Punktet er til drøftelse og beslutning
Brev fra udvalget er vedlagt
Casper, Ole og Mads færdiggør høringssvaret ud fra de input bestyrelsen giver. Som rundsendes til orientering
Grundtildeling: før var lederlønnen en del. Den angivne tildeling betyder de store SFOer får svært ved at holde en pædagogisk kvalitet. Hvordan prioriteres pædagogfaglig ledelse?
Førskolegruppe: Tildeling pr. klasse fremfor pr. elev. Giver ikke ens vilkår for førskolegrupper. Står ikke mål med BU-politikken bla emnet Meningsfulde fællesskaber - hvor der kan fokuseres på overgangene. I midtbyen får vi børn fra mange forskellige institutioner, hvilket gør overgangen mere kompliceret, end i områder, hvor man får børn fra en enkelt eller få institutioner.
Takster: Styrketaksten passer ikke til den virkelighed der er.
Fordelingen mellem specialtilbud står ikke mål med den forskel der er i tildelingen for barnet i skoledelen.
Juniorklubben kan ikke drives for den takst. Kan kun lade sig gøre i byen, fordi der tages penge fra SFO
Kunne der tænkes socioøkonomisk tildeling ind her, for at bruge Juniorklub som et aktiv i integrationen.

4. Budgetopfølgning på 2020

Orientering omkring budgetstatus på de tre skoler
Punktet er til orientering og drøftelse
Kort orientering fra de skoler på skoledelen og SFO

5. Juleafslutning på skolerne

Skolerne kan på grund af covid-19 ikke afholde juleafslutning som vi ”plejer”.
Punktet er til orientering og drøftelse
Juleafslutning i år kan ikke blive som vi plejer. Men der arbejdes på lokale løsninger for en juleafslutning på de tre byskoler.

6. Orienteringspunkter

Fra medlemmer og profilråd.
Punktet er til orientering og drøftelse

NBS

 • Åbningstimer i SFO´en
 • Har drøftet SFO

Sønderlandsskolen

 • Hanne er blevet formand
 • Har fået tre nye medlemmer i profilrådet
 • Sikker skolevej
 • AULA
 • Corona smitte på skolen

Rolf Krake Skolen

 • Valg af medlemmer til profilrådet
 • Orientering omkring science arbejdet
 • Lærernes arbejdstidsaftale 

7. Eventuelt

Kommende punkter

 • ”Er vi gode nok til at hjælpe de børn der ikke trives”?