Referat møde i Profilrådet for Rolf Krake Skolen

Skoleåret 2019/2020

Mandag den 13. januar fra kl 18.30 – 20.00 på Nørre Boulevard Skolen.
Afbud fra: Daniel Søgaard

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2. Nyt fra elevrådet

Drøfte og høre om elevrådets arbejde. Orientering og evt. drøftelse i profilrådet.

Der blev solgt æbleskiver i december. Det gik godt.
Har lavet samarbejde med Office fit – hvor eleverne i 30 dage skal prøve ”kontorcykler” af. Efterfølgende laves en undersøgelse omkring oplevelsen både blandt elever og lærere. Herudover arbejdes der på at starte legepatruljen op igen. Samarbejde med DGI.

3. AULA

Erfaringer fra brugen omkring AULA. Til orientering og drøftelse.

Erfaringerne med AULA siden efterårsferien blev vendt. Der opleves forbedring – men der er
stadig brug for forbedringer.

4. Valg af nye medlemmer til profilrådet på Rolf Krake Skolen

Pernille Sloth Lindhardt og Lene Værge har trukket sig fra profilrådet af personlige årsager. På den baggrund skal der findes to nye medlemmer og gerne 1–2 suppleanter.

Til drøftelse og beslutning.

Vi mangler 2 personer til skolens profilråd. Der laves en skrivelse til alle skolens forældre, hvor vi opfordrer til at melde sig til at deltage i profilrådsarbejdet. 

5. Kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapporten er til høring i skolebestyrelsen.

Der var en god og konstruktiv drøftelse af rapporten. Ledelsen tager de forskellige input med i det fremtidige arbejde.

6. Budget 2020

Det forventes, at der foreligger en udmelding fra Børn og Ungeudvalget vedr. udmøntningen af budget 2020.

Budgettet er ikke endeligt på plads. Forventningen er, at budgettet kommer til at ligne det vi har set i indeværende skoleår.

7. Meddelelser

  • Profilrådsmedlemmer
  • SFH
  • Medarbejder
  • Skoleledelse

Informationsaften for nye skolestarter forløb fint i sidste uge. Alle forældre er blevet inviteret via eBoks. Overvejelser om hvordan der kan informeres endnu bedre om denne aften.

Udskolingen deltager i de kommende dage i volleyball turneringer. Vi håber, de lever op til skolens stolte traditioner.

Skolefesten i udskolingen holdes torsdag den 23. januar, hvor den starter i umiddelbar forlængelse af skoledagen.

I slutningen af måneden deltager 7. klasserne for første gang med deres nye valgfag på UCH.

8. Eventuelt

IAB