Mål- og indholdsbeskrivelse

SFO’en ved Nørre Boulevard Skolen

0.-4. klasse og førskole for 5-årige fra 1. maj. Samt juniorklub for børn på 4.-6. årgang i perioden 1/9-22 – 1/5-23.

De 6 temaer i børne-og ungepolitikken spiller en central rolle i planlægningen, afviklingen og evalueringen af aktiviteterne i vores SFO og vi forsøger at imødekomme og prioritere temaerne i vores hverdag:

Tryg opvækst

Alle børn bliver hørt, set og anerkendt. Vi hjælper med relationsdannelse på tværs af køn, klasser og alder.

Udviklende fællesskaber

De planlagte aktiviteter sker på tværs af køn, alder og klasser. Vi anerkender forskellighed og lærer børnene kvaliteten i mangfoldigheden og forskelligheden.

Sammenhæng og helhed

Børnene møder klassepædagogen i såvel SFO som skole og dermed er der et kvalitativt pædagogisk fokus over hele dagen til gavn for barnet.

Selvstændige valg

Børnene guides og støttes i at træffe valg i SFO-tiden eks. valg af aktivitet, legerelationer m.m.

Krop og bevægelse

Vores profil er leg og bevægelse, og derfor har vi fysiske aktiviteter og   bevægelse hver dag i SFO’en.

Kunst og kultur

Vi forsøger at inddrage kunst og kultur dels igennem vores daglige kreative tilbud dels igennem forskellige eksterne samarbejdspartnere eks. Holstebro Bibliotek, Odin Teatret, Holstebro Museum og frilandsmuseet Hjerl Hede.

SFO’en er en integreret og naturlig del af skolen. Vi har et tæt samarbejde med skoledelen og pædagogerne varetager dels UUV dels støttetimer i deres respektive klasse.
Der holdes ofte klasseteammøde, hvor lærere og klassepædagogen deltager. Her drøftes klassen, og der træffes beslutning om fælles indsatsområder eller andre tiltag for klassen eller det enkelte barn. 
Endvidere afholdes der 2 årlige fællesmøder for lærere og pædagoger i indskolingen.
Klassepædagogen deltager i skole/hjem samtalerne i klassen.
Målet er at skabe en helhed i barnets dag.

Hvis der er brug for lektiehjælp/støtte, tilbydes det i SFO tiden. Ift. faglig fordybelse kan der skabes en sammenhæng imellem skole og SFO via klassepædagogens kendskab til, hvad der arbejdes med på klassen.
Pædagogerne varetager UUV i indskolingen. Her arbejdes der med emner og aktiviteter, der kan understøtte det, der arbejdes med i skolen. Ofte vil der også være stor fokus på det sociale fællesskab og trivslen i klassen.

Vi har en afdeling i SFO’en, styrke SFO, hvor børn med særlige behov går i SFO. Her er der kompetente uddannede pædagoger, som varetager pasningen. Der er en bedre personalenormering og et øget fokus på børnenes individuelle styrker og udfordringer. Vi tilstræber en brobygning imellem styrke SFO’en og den almene SFO.
I almen SFO bevirker kontaktpædagogens tætte samarbejde med lærerteamet, at der dagligt kan tages højde for, hvordan barnets dag er gået, og hvordan vi bedst i SFO´en kan tilrettelægge SFO tiden for barnet, så den bliver tryg og god.
Vi har et tæt samarbejde med forældrene om, hvordan vi kan skabe den bedste SFO-tid for børnene.
Arbejdet med børnenes særlige behov kan f.eks. omhandle pauser, hjælp til at finde relationer, konfliktløsning samt indgå i aktiviteter med andre børn.

Vores profil er leg og bevægelse. Vi tilbyder hver dag aktiviteter ude og inde, der giver børnene mulighed for bevægelse og brug af kroppen på mange forskellige måder. Vores fantastiske udeområder samt hallen/salen indbyder til både fysisk aktivitet og leg, hvor børnene enten selv eller sammen med personalet får rørt sig på en både udviklende, sjov og lærerig måde. 
I skoleåret 2022/2023 er vi fortsat med i projektet ”FritterSport”, som er et tilbud til vores ældste SFO børn på 3. + 4. årgang. Vi samarbejder endvidere med Holstebro Bordtennis Klub, HH90 håndbold, Holstebro Dragons (amerikansk fodbold), Holstebro Boldklub samt andre idrætsforeninger, som gerne vil et samarbejde på forskellig vis.

Jf. børn og ungepolitikken betragtes SFO-tiden som børnenes mulighed for at vælge, hvad de har lyst til at lave, hvad de finder spændende og motiverende og guide børnene til at være sammen med dem, de har lyst til. 
Vi tilbyder derfor hver dag flere forskelligartede aktiviteter, som børnene frit kan vælge imellem. Aktiviteterne kan være planlagt ud fra børnenes ideer, hvad pædagogerne har planlagt eller ud fra, hvad der rører sig lige nu blandt børnene.
Når en aktivitet er gået i gang, lader vi den gerne udvikle sig ud fra børnenes ideer og tanker, så børnene oplever medinddragelse og ansvarlighed for den pågældende aktivitets afvikling.

Vi modtager børn fra forskellige børnehaver. Ofte fra 10-12 børnehaver. Inden førskolestart d. 1/5 har vi flere gange besøg af børnene, hvor de kommer på skolen sammen med deres kendte voksne fra børnehaven. Ultimo april afholder vi et infomøde, hvor kommende førskolebørn og forældrene inviteres til et besøg og information vedr. førskolen. Der er en mundtlig eller skriftlig overlevering fra de børnehaver, hvorfra vi modtager børn. Så er vi ”klædt på” til at tage imod børnene og kan tage de hensyn, der evt. kan være til det enkelte barn. Vi er meget optaget af, at børnene skal falde godt til hos os i de nye rammer og prioriterer det endvidere personalemæssigt i førskolen, så der er de fornødne ressourcer til at give børnene en tryg start.
Endvidere afholder vi i indeværende skoleår 4 ”åbent hus” arrangementer for forældre + børn, hvor der er mulighed for at se vores skole + SFO.

Førskolen lægger først og fremmest vægt på, at børnene skal lære hinanden, de voksne og skolens fysiske rammer inde og ude at kende, så de føler sig trygge og klar til skolestart.
I overgangen fra børnehaven til førskolen sker der nogle væsentlige ændringer, og dermed er der også nye forventninger til både børn og forældre. 
Legepladsen er ikke indhegnet, hvilket betyder at man skal blive på skolens areal.
Børnene skal være selvhjulpne – selv kunne tage tøj og sko på.
Børnene skal selv gå på toilettet og tørre sig efter toiletbesøg.
Børnene skal selv bære skoletasken og sætte madpakken i køleskabet.
Børnene skal kunne cykle uden hjælp og kunne færdes på cykelstier.
Førskolen arbejder ud fra børnehaveklassens kompetenceområder:

Sprog

Vi øver rim og remser, alfabetets bogstaver og lyde, at fortælle, at lytte til længere historier, at kunne løse konflikter verbalt, brug af sprog og visualisering til at indøve skolens forventninger, arbejder i opgavebøger, at de lærer at skrive sit eget navn.

Matematisk opmærksomhed

Begyndende kendskab til tal ved at tælle, lave kalender med snak om datoen samt snakke om geometriske figurer.

Naturfaglige fænomener

Naturoplevelser i nærmiljøet. Vi har fokus på udelivet, vi snakker med børnene om, hvordan vi behandler naturen, vi arrangerer gåture i nærområdet med vandløb, skov m.m.

Kreative og musiske udtryksformer

Vi synger, laver sanglege og introducerer børnene til mange forskellige kreative materialer.

Krop og bevægelse

Legepladsen samt vores hal/sal bruges flittigt, hvor der er stor mulighed for bevægelse både i planlagte aktiviteter og i fri leg. Vi vægter højt, at børnene flere gange dagligt kommer ud og får frisk luft og bevæger sig. De voksne igangsætter forskellige aktiviteter, dog har vi også stor fokus på, at den frie leg skal have plads, så de sociale fællesskaber kan vedligeholdes og etableres.

Engagement og fællesskab

Da vi modtager børn fra mange forskellige børnehaver, har vi derfor et stort fokus på at introducere børnene for hinanden, så nye venskaber kan etableres. Dette gøres gennem leg, planlagte aktiviteter og i små grupper. Vi øver børnene i at tage initiativ til at invitere hinanden ind i fællesskaberne. Nogle børn får nye venner den første dag, andre er mere tilbageholdende og har brug for tid til at se det hele an. De voksne engagerer sig i fællesskabet med børnene og hjælper børnene i barnets tempo.
Børnene skal lære at drage omsorg for sig selv og andre. Det arbejder vi med, ved at lære dem at sige fra, når der er noget, de ikke kan lide, at de accepterer et stop/nej fra andre, og at det er vigtigt at respektere hinandens forskelligheder.

Juniorklubben er et tilbud for elever fra 4.-6. årgang, som har åbent fra 1/9-22 – 1/5-23 mandag og onsdag aften fra kl. 17.15-20.15.
Formålet med juniorklubben er, at børnene har et frirum, hvor de kan udvikle deres sociale kompetencer i et sundt fællesskab med deres kammerater. 
Juniorklubben har rammer, som giver plads til børnenes fælles læring, igennem planlagte aktiviteter, der bl.a. tager udgangspunkt i udtryksformer som kreativitet og kropsbevægelse samt i egne ideer, som børnene udfolder i samspil med deres kammerater og de voksne, der er tilknyttet juniorklubben. Der udsendes aktivitetsplaner halvårligt.
Børnene kan også udfolde sig i egne spontane ideer og aktiviteter, så udviklingen sker børn og børn imellem.
Juniorklubben giver børnene god mulighed for fysisk aktivitet og vi har salen + gymnastiksalen til rådighed hver åbningsaften.
Vi vægter et sundt og trygt miljø i juniorklubben, ved at have klare holdninger og regler. Disse rammer er med til at skabe et trygt fristed for børnene.
Fællesskab og trivsel vægtes højt, hvor de voksne har fokus på indbyrdes relationer og venskaber og personlig udvikling. Målet er, at alle føler sig som en del af et inkluderende fællesskab. Ved aktiv og gensidig deltagelse, udvikler børnene evnen til at samarbejde og håndtere konflikter og lærer at forstå egne og andres følelser.

Mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden d. 1. august.