Profilrådsmøde september 2020

Referat fra mødet den 22. september 2020 kl. 18.30 – 20.30.
Sted: Rolf Krake Skolen
Afbrud fra elevrådsformand Bastian Hastrup Bertelsen 9.b., medarbejder Knud Bjerre Sloth og forældrerepræsentant Mette Quistgaard.

Referat

Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen
Intet nyt.

Salg af slik, mad og andre aktiviteter. Vi skal forberede et indlæg til bestyrelsesmødet om hvordan vi gør på Sønderlandsskolen.
Klaus informerede om den nuværende praksis. Beslutningen om ikke at sælge slik i vores juniorklub blev truffet tilbage i 2012, i forbindelse med bestyrelsen udarbejdede retningslinjer for en sund kostpolitik for skole og SFH. 
Vi oplever ikke børn vælger juniorklubben fra pga. manglende slik tilbud, da der er et alternativ som grov toast eller pølsehorn. Børnene kommer for samværet og aktiviteterne.

- Status

Vi har fået tilsagn fra 3 forældre og en der overvejer det. 
Når det endelig er faldet på plads, vil det blive meldt ud.

Status og handlinger – orientering og drøftelse.
Rasmus orienterede om situationen i både sprogafdeling, SFO og Skole.
Der skal i regnskabet medtænkes aftrædelsesgodtgørelser, regulering fra staten og Corona udgifter. Der vil, i den kommende tid, blive sparret på vikarudgifterne i alle tre afdelinger.

Dette er et fast punkt på dagsordenen.

Punktet er til drøftelse:

Der følges op på hvornår den bevilget flytning af fodgængerovergangen ved Niels Kjeldsens vej bliver igangsat.

Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre.

Punktet er til drøftelse

Vold og trusselspolitikken på skolen ønskes drøftet på det næste møde.

Direktionen sendte i denne uge en pressemeddelelse ud, at driften og serviceniveau fastholdes i Kommunen i forhold til corona situationen. 
P-pladsen ved reberbanen er blevet gjort ensrettet. Vi forsøger i første omgang uden skiltning, da udgiften til skilte ligger hos skolen.

Skiltning af skolens indgange.
Drøftelse af muligheder ved fravær af elever der skal Corona testes.
Profilen har fået foretræde for tekniskudvalg omk. sikker skolevej. Den er blevet udsat pga. Coronasituationen, men ønskes fastsat igen.