Læsevejledning i indskolingen

Læsevejlederens opgave er at rådgive og vejlede kolleger, ledelse, forældre og elever om læsning. Man kan derfor ved behov kontakte læsevejlederen når man har spørgsmål om læsning.

Læsning er et stort område, hvor mange delkomponenter arbejder parallelt og samtidigt i læseprocessen. De har alle indvirkning på læseniveauet, og det er derfor vigtigt at styrke og arbejde med alle områderne.

I indskolingen arbejder vi intensivt med læsningen og vi har helt fra skolestart stort fokus på børnenes læsekompetencer og forudsætninger for læsning. Vi ved at jo tidligere man kan spotte børn med læsevanskeligheder og dermed støtte fokuseret op om læseudviklingen, jo større er sandsynligheden for at afhjælpe vanskelighederne. Derfor er arbejdet med den tidlige læseindsats et fokusområde på Sønderlandsskolen.

I løbet af den tid børnene er i indskolingen laves der løbende læseevalueringer i klasserne. Det er læsevejlederens opgave at rådgive og vejlede dansklærerne både i forhold til disse læseevalueringer og i forhold til den almindelige undervisning. Derudover sørger Læsevejlederen for at have det samlede overblik over læsningen i indskolingen og kan på den måde også vejlede og rådgive ledelsen i forhold til eventuelle ændringer i læseindsatsen.

Læsevejlederen står også til rådighed for forældre og elever med rådgivning og vejledning og kan kontaktes ved behov, enten direkte via beskedsystemet eller via klasselæreren.

For børn hvor læseudviklingen, af den ene eller anden grund ikke forløber som ventet, er der følgende procedure.

0. - 2. klasse, her er der løbende mulighed for at oprette mindre læsehold eller at lave kurser, hvor indholdet tilrettelægges ud fra de aktuelle børns vanskeligheder. Det er læsevejlederen der via forskellige test og observationer hjælper med at afdække, hvor der præcist skal sættes ind for det enkelte barn.

I slutningen af 2. klasse screenes alle børnene for ordblindhed med DVO, en vrøvleordsdiktat. Herefter testes nogle børn individuelt af Læsevejlederen for at afgøre om barnet skal tilbydes et intensivt lyd- og strategikursus (VAKS) i 3. klasse.

Fra slutningen af 3. klasse og frem er det muligt at teste elever med den elektroniske og diagnosticerende ordblindetest.

Alle klasser i indskolingen følger følgende oversigt over læse- og skriveevaluering