Profilrådsmøde NBS september 2020

Tirsdag den 22. september 2020.
Mødet afholdes på Rolf Krake skolen.
Profilrådsmøde fra kl. 18.30 – 20.30.
Afbud: Lars Dalhoff, Helle Morgen
Fraværende uden afbud: Thomas Jepsen

Referat

Orientering - 10 min.

Referatet fra sidste møde er godkendt.
Casper orientering om kontakt til udvalget.

Orientering - 0 min.

Eleverne deltager ikke.
Solvejg har haft indkaldt til elevrådsmøde, hvor der var kampvalg til formand og næstformandsposten. Anna fra 7sa blev valgt til formand og Krystof 7.a blev næstformand.

Orientering - 10 min.

Opsigelse fra Tine, pædagog pr. 18/10-20. Stillingen bliver ikke genbesat, da SFO'en skal spare penge pga. faldende børnetal.
Juniorklubben er i gang. Pt. 93 medlemmer. Flot antal og pt. er der en del styrkebørn indmeldt (6-8).
”Bogen bevæger dig” starter i uge 41. Fokus på PR delen og den gode historie omkring projektet.

Orientering - 15 min.

Carsten: Nye restriktioner omkring Corona som gælder indtil d. 4/10.
Det har nogle interne konsekvenser med udsættelse af personalemøder og større mulighed for at forberede sig hjemme som personale. Der bliver endvidere afholdt nogle forældremøder, hvor mundbind bliver påkrævet i de tilfælde, hvor afstandskravet på 2 meter ikke kan blive overholdt.
Styrkeklassernes lejrskole er også blevet udsat.
Større fokus på det at være udenfor, håndhygiejne og afstand.
Inden for de sidste 14 dage er der blevet visiteret 4 nye børn til styrkeklasserne på mellemtrinnet. Det betyder, at der oprettes en 3. styrkeklasse på mellemtrinnet. Der skal søges efter en kvalificeret lærer. Carsten ved ikke om det er en fast eller midlertidig stilling pt.

Solvejg: personalet ser frem til uge 41, som er en temauge med bevægelse som fokus. Og motionsdagen om fredagen

Det skal afgøres, om der er et problem i, at formanden for profilrådet på NBS også er formand for den samlede skolebestyrelse. Tidligere referater er gransket for at finde tidligere beslutning om dette. Ikke fundet noget - 15 min.

Carsten har ikke kunnet finde et referat, hvor der ligger en beslutning omkring ”dobbelt formandsskab”.
Beslutning fra et enigt profilråd: Vi ser ikke noget problem med varetagelse af dobbelt formandsskab.

Hvad er fordele og ulemper ved en slikbod? - 25 min.

Sønderlandsskolen har fået en henvendelse vedr. salg af slik i juniorklubben. Derfor dette punkt, da bestyrelsen skal diskutere punktet på deres møde.
Fordel: Personalet har en større fornemmelse for det enkelte barn og hvad de køber.
Ulempe: hvis kiosken nedlægges vil børnene købe andre steder og dermed kan personalet ikke have samme fornemmelse for børnegruppen og hvad der handles ind.
Vi anbefaler en lokal beslutning, da forholdene er forskellige. Vigtigt med en ”sund” opmærksomhed.

Nedlægger alle deres mandat, så vi kan lave nyvalg, eller hvordan kommer vi videre? - 45 min.

Der var en drøftelse imellem de deltagende på mødet, men da der var nogle fraværende blev der ikke taget en beslutning. Vi sætter mødeafholdelse på som punkt til næste møde bl.a. med et forslag om skiftende ordstyrere.

3 min.

Intet.
Tak for et godt møde:)