Læsekursus på Rolf Krake Skolen

for elever med svære og vedvarende læsevanskeligheder

BILLEDE + TILMELDING

Holstebro Kommunes læsekursus på
Rolf Krake Skolen

Læsekurset er for elever fra 4. – 6. klasse med vedvarende læsevanskeligheder, og som på trods af undervisningsdifferentiering og intensiv støtte fortsat er i svære og vedvarende læsevanskeligheder.

Målet for læsekurset er:

  • at eleverne sikres et målrettet, kontinuerligt og sammenhængende undervisningstilbud
  • at eleverne gives optimal mulighed for at videreudvikle deres læse- og skrivefærdigheder i et intensivt tilrettelagt forløb
  • at understøtte elevernes brug af IT-kompenserende hjælpemidler med henblik på deltagelse i undervisningen i egen klasse
  • at øge elevernes selvværd gennem forståelse af egne læsevanskeligheder
  • at tilbyde eleverne et undervisningstilbud, hvor de undervises sammen med andre elever med tilsvarende vanskeligheder
  • gennem rådgivning og vejledning til hjemskolen at understøtte elevernes mulighed for deltagelse i undervisningen i egen klasse

Undervisningen tilrettelægges hovedsageligt som individuelt tilrettelagt undervisning med afsæt i elevens kompetencer og potentialer. I forbindelse med kursusstart udarbejdes en individuel elevplan, som forelægges forældrene.
I undervisningen vægtes udvikling af elevens læsefærdigheder i alle fagene samt brug af IT-kompenserende hjælpemidler, som støtte for elevens tilegnelse af viden og oplevelser. Desuden lægges der vægt på at give eleven redskaber til at forstå og håndtere sine læsevanskeligheder med udgangspunkt i elevens selvværdsfølelse og oplevelse af læsevanskelighed.
I forbindelse med udslusning foretages en faglig re-testning med henblik på udarbejdelse af individuel elevplan på hjemskolen.

I forbindelse med visiteringen til læsekurset laver skolens læsevejleder en læsevurdering, som kan suppleres med psykologundersøgelse.
Når eleven er visiteret til læsekurset tager koordinator for læsekurset kontakt til elevens klasselærer med henblik på samarbejde omkring eleven.
Elevens klasselærer deltager 3 timer i danskundervisning på læsekurset.
Umiddelbart før udslusning til hjemskole inviteres klasselærer samt støttelærer til evalueringsmøde sammen med forældrene.
Det forventes, at skolen følger op og arbejder videre ud fra den rådgivning og vejledning der gives i forhold til elevens fortsatte undervisning i læsning. Læsekonsulenten kontakter hjemskolen med henblik på, at følge op på elevens videre udvikling, efter læsekurset. Dette gøres med et opfølgningsmøde med skolens ledelse og lærerteamet omkring den pågældende elev.

Det forventes, at forældrene bakker op om elevens ophold på læsekurset, og der lægges vægt på et tæt forældresamarbejde.
Inden kursusstart inviteres forældrene til orienterende møde om læsekurset sammen med koordinator for læsekurset og læsekonsulenten.
Den individuelle elevplan, som er udarbejdet ved læsekursets start, forelægges forældrene ved en forældresamtale i begyndelsen af læsekurset.
Umiddelbart før udslusning til hjemskole inviteres forældrene til en evaluerende samtale om forløbet sammen med lærerne fra hjemskolen. Læsekonsulenten deltager i dette møde.

PPR forestår visiteringen til læsekurset. Læsekonsulenten forestår visitering til læsekurset, i samråd med PPR-psykologer fra de skoler, som indstiller elever til læsekurset.
Grundlaget for visiteringen er en ansøgning om optagelse, en opdateret individuel læsetest samt en staveprøve, evt. en psykologundersøgelse.


PPR-psykologen yder rådgivning og vejledning omkring elever visiteret fra dennes distrikt.


Læsekonsulenten overleverer relevant information til læsekursets lærere umiddelbart efter kursusstart, med henblik på vejledning og rådgivning omkring læsning.
Læsekonsulenten deltager i det orienterende forældremøde inden kursusstart, og yder gennem løbende kontakt med læsekursets lærere, rådgivning og vejledning omkring elever visiteret til læsekurset.

Der tilbydes bustransport til og fra skolen efter nærmere fastsatte regler.