Referat fra profilrådsmøde

Den 11. januar 2021 kl. 18.30 – 19.30.
Sted: Mødes afholdes virtuelt

1. Nyt fra elevrådet

Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen.
Ingenting, da elevrådet ikke har været samlet siden sidst

2. Coronasituationen

Status og drøftelse.

Fra forældrenes side, var der stor tilfredsstillelse med den måde nødundervisningen foregik på.

Dog et stor ønske fra lærerne og eleverne om, at 9. klasserne ikke skulle undervises ud fra det alm. skema, da der er en del spildtid med at lokke ind og ud til hvert fag. I stedet ønskes der undervisning med plads til mere fordybelse i fagene.

3. Årshjul/langsigtet plan for arbejdet i profilrådet

Orientering og drøftelse:

Der blev oprettet en arbejdsgruppe, som skal udarbejde emner/principper, der kan arbejdes med de næste 1,5 år. Rasmus indkalder til det første møde.

4. Budgetopfølgning

Økonomien og afviklingen af gæld 2020 ser fint ud og vi har der med holdt budgettet.

5. Nyt fra profilen

Dette er et fast punkt på dagsordenen.
Punktet er til drøftelse.

6. Punkter til kommende møder

  • støtteforening
  • opslag/reklamer på Aula
  • indsamling til gode formål/Sønderlandsskolen

7. Forældrehenvendelser

Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre.

Punktet er til drøftelse.

Et venligt opråb fra en forældre, som gerne så, at vores skolegård så mere indbydende ud med forskellige grønne områder.

Forslag om, at der hvert år blev afsat et beløb i budgettet til området.

8. Orientering fra skolens ledelse

-

9. Eventuelt

-