Antimobbestrategi

Det er et fælles ansvar for skolens ledelse, lærere, pædagoger, elever og forældre at arbejde bevidst for, at ingen på Nørre Boulevard Skolen bliver mobbet, og at skolen er et rart sted at være.

Nørre Boulevard Skolens antimobbestrategi er udarbejdet i foråret 2024, og forventes revideret i foråret 2025

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn. 

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.  For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

 

På Nørre Boulevard Skolen ønsker vi at 

  • Bidrage til at fremme trivsel og mental sundhed blandt eleverne
  • Skabe et sikkert og trygt miljø for vores elever, hvor de kan føle sig beskyttet mod mobning, chikane og andre former for dårlig opførsel.
  • Skabe et positivt skolemiljø, hvor mobning ikke tolereres, og alle elever er velkomne og værdsat.

Samlet set ønsker vi at en antimobbestrategi skal bidrage til at skabe et mere positivt, inkluderende og sundt skolemiljø, hvor eleverne trives og har mulighed for at udvikle sig og lære.

Nørre Boulevard Skolen er en PALS (Positiv Adfærd i Læring og Sammenspil) skole. PALS er et skoleomfattende program, hvor man har fokus på at forbedre læringsmiljøet og styrke elevernes sociale kompetencer samt forebygge problemadfærd.
Alle ansatte på skolen arbejder med fokus på positiv involvering, ros og anerkendelse samt kollektiv belønning af positiv adfærd. Det betyder bl.a. at skolen i det daglige arbejder med at fremme positive interaktioner mellem lærere, pædagoger og elever, og det skaber en tryg ramme for læringsmiljøet på skolen. 

Gennem PALS opstilles der klare retningslinjer, der har til hensigt at styrke elevernes både faglige og sociale færdigheder.

 

Vi arbejder med at bekæmpe mobning og skabe trivsel med bl.a. programmet fra Skolestyrken, der er udviklet af Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet. 

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram målrettet alle, der har deres daglige gang på skolen – fra pedel til skoleleder, fra indskoling til udskoling. Igennem programmet har vi fået uddannelse i og konkrete værktøjer til at fremme trivsel og forebygge og håndtere mobning – også som en del af undervisningen. 

Skolestyrken bygger på det ’fællesskabsorienterede mobbesyn’, hvor man forebygger og afhjælper mobning ved at arbejde med gruppen af børn og kulturen både i klassen og på skolen. Frem for at udpege enkelte børn som mobbere eller mobbeofre arbejder man med alle børn og de uskrevne regler blandt elever, pædagoger, lærere, ledelse og forældre. 

Metoder og værktøjer i Skolestyrken er forankret i den nyeste forskning og i erfaringer fra udlandet. 

Her på skolen er vi i implementeringsårene dvs. at vi i skoleåret 2023 - 2024 har 13 uddannede personaler i værktøjet til Trivselsfremme samt værktøjet til Håndtering af mobning.

Når en klasse kalder på hjælp, er det derved muligt for os at sende kompetent personale ud til at facilitere, vejlede og støtte klasseteamet i deres arbejde for at skabe god trivsels samt evt. håndtere mobning i den pågældende klasse.

Læs mere om Skolestyrken på www.skolestyrken.dk

Sådan forebygger vi mobning Deltagere Ansvarlig
Gennem undervisning Træning af PALS forventninger
Gennemgang af ”Løsningshjulet”
I klasserne har vi et fælles fokusområde: ”Trygge fællesskaber” 
Der arbejdes ud fra det materiale som er tilgængeligt på Skolestyrkens hjemmesiden.
Arbejde med Skolestyrkens ”Værktøj til trivselsfremme”
Skolens elever Skolens medarbejdere
I frikvarterer Vi arbejder ud fra PALS - involverende tilsyn - legepatrulje - gule veste som synliggør gårdvagterne.
”Løsningshjulet” (Indeholder 9 forskellige valgmuligheder til løsning af en konflikt)
”Trygge frikvarterer” (Skolestyrken)
Skolens elever Skolens medarbejdere
Samarbejde ml. skole og fritidsinstitution Skolestyrkens - Trivselsfremme gælder både for skole og SFO Skolens elever Skolens ledelse
Skolens medarbejdere
På digitale medier ”Trygge digitale fællesskaber” (Skolestyrken)
SSP
Skolens elever Skolens ledelse
Skolens medarbejdere
SSP
Samarbejde med forældre Forældreorientering (Skolestyrken)
Kontinuerligt skole - hjem samarbejde
SSP
Sundhedsplejersken
Familiesektionen 
Forældre til elever på skolen
SSP
Sundhedsplejersken
Skolens medarbejdere
Skolens ledelse
Forældre til elever på skolen
SSP
Sundhedsplejersken
Skolens medarbejdere
Skolens ledelse
Særlige arrangementer Trivselsdagen
Skolefest
Profildagen
Motionsdagen
Belønningsstunder (PALS)
Skolens elever
Forældre er velkomne ved nogle af arrangementerne
Skolens ledelse
SSP
Skolens ledelse
Skolens medarbejdere
  Sådan håndterer vi mobning Deltagere Ansvarlig Opfølgning
Tilskuer til mobning
Skolestyrkens alarmberedskab:
  1. Stands ulykken
  2. Undersøg situationen
  3. Planlæg tiltag
  4. Gennemfør tiltag
  5. Evaluér

Klasseteamet kontakter skolens tovholder for Skolestyrken.
Tovholderen tager efterfølgende kontakt til en ressourceperson fra Skolestyrken.

Den involverede elevgruppe

Skolens ledelse
Klasseteamet (lærere + evt. klassens pædagog)
Ressourceperson(er) fra Skolestyrken

 
Klasse/børnegruppen Skolestyrkens alarmberedskab:
Skolestyrken aftaler første møde med klasseteamet. 
Der afsættes et møde af 1 ½ times varighed, hvor klasseteamet arbejder med det materiale som Skolestyrken har til Håndtering af mobning. Gennem arbejdet med materialet guides klassetemaet af ressourcepersonen.
Den involverede elevgruppe Skolens ledelse
Klasseteamet (lærere + evt. klassens pædagog)
Ressourceperson(er) fra Skolestyrken
Klasseteamet udfylder et planlægningsskema, som der laves en evaluering på
De involverede børn Undervisningsmateriale: ”Trygge fællesskaber i klassen” - ”Trygge fællesskaber i frikvartererne” Den involverede elevgruppe Skolens ledelse
Klasseteamet (lærere + evt. klassens pædagog)
Ressourceperson(er) fra Skolestyrken
 
Forældre og fagteam     Skolens ledelse
Klasseteamet (lærere + evt. klassens pædagog)
Ressourceperson(er) fra Skolestyrken
 

Lovgivningens retningslinjer:

Lov. 01.08 - 2017

Hvordan er mobning defineret? Loven fastsætter ikke en central, nagelfast definition af, hvad mobning er. Loven angiver nogle karakteristika for mobning i overensstemmelse med seneste forskning (Exploring Bullying in School) fra 2012, herunder om et udspring i en utryg kultur, gruppefænomen, en systematik i handlingerne, udtrykt ved synlig, direkte forfølgelse eller ved den mere tavse, skjulte udelukkelse, og en magtubalance, hvor det er blevet socialt accepteret, at en eller flere personer er mindre værd end andre. Digital mobning er også omfattet af loven og inkluderer bl.a. mobning på sociale medier og sms. 

Lov. 01.08 - 2017

Krav til handlingsplan Uddannelsesstedernes ledelse skal i konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende inden for en frist på 10 arbejdsdage udarbejde en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt bringes til ophør. Ledelsen skal end videre straks træffe de midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at gribe ind over for de konstaterede problemer. Berørte elever og forældre skal informeres herom.

 

Lov. 01.08 - 2017

Uddannelsesstedet kan i sin antimobbestrategi have defineret sin forståelse af centrale begreber og selv er med til at beslutte, hvilket indhold de skal have. DCUM har udarbejdet en skabelon for antimobbestrategien, som de lokale drøftelser kan tage udgangspunkt i. Hvem afgør, hvad der er mobning? I konkrete tilfælde må uddannelsesstedets ledelse forholde sig til det hændte og søge en afklaring af, om det i henhold til disse karakteristika efter ledelsens opfattelse er mobning. Og så kommer klageinstansen i sine afgørelser også til at tage stilling til spørgsmålet, om nogle bestemte handlinger udgør mobning.