Princip for skole-hjem-samarbejdet​

Formål

At sikre en fælles forståelse af, hvor vigtigt skole-hjem-samarbejdet er, og at forældre udgør en vigtig ressource i forhold til såvel eget barn som klassen som helhed.

Mål

At der fra elevernes skolestart etableres og opretholdes et tæt samarbejde mellem elever, lærere, pædagoger og forældre til gavn for elevens skolegang, både fagligt og socialt.

At forældre, lærere og pædagoger som en naturlig del af samarbejdet møder hinanden med respekt, tillid, ligeværd og anerkendelse af hinandens forskellige roller og kompetencer. Og hvor alles viden og perspektiver anskues som en ressource i barnets opvækst.

Skolens og forældrenes ansvar

Cyklus i skole-hjem-samarbejdet er:

 • Forældremøde med fremlæggelse af overordnede, fælles mål i klassen.Mødet ligger i august-september, og dato er kendt fra skoleårets start.
 • Skole-hjem-samtale placeres naturligt i forhold til skoleårets gang.
 • Skriftlig status på mål og opfølgning i meddelelsesbogen i Meebook.
 • Opfølgende skole-hjem-samtaler efter behov i foråret.
 • Opfølgende samtaler kan altid initieres af såvel ledelse, lærere, pædagoger og forældre.
 • Gennem skoleforløbet møder forældrene relevante faglærere og pædagoger til skole-hjem-samtalerne.
 • Forældre er forpligtet til at deltage i skole-hjem-samtalerne. Møderne lægges så vidt muligt for parterne inden kl. 17.00.
 • Ved behov er det muligt at afsætte mere tid til en skole-hjem-samtale for enkelte elever.
 • Hvert år i august eller september holder alle klasser et fælles forældremøde indkaldt af klasselæreren. Vi forventer, at alle børn er repræsenteret af mindst én forælder til møderne. Klasselæreren melder mødedato ud umiddelbart efter skolestart.
 • Forældre har pligt til at orientere sig om aktiviteterne i klassen på Aula.
 • En god kommunikation er helt central for samarbejdet. Se “Princip for god kommunikation”.
 • Forældre bedes kontakte skolen, hvis de har bekymringer ift. læring eller trivsel.
 • Ved generelle trivselsproblemer er det vigtigt, at skolens ledelse, lærere og pædagoger inddrager forældrene som en fælles ressource i forhold til at løse problemerne.
 • Læringsmålene for det enkelte barn er tydelige, og den elektroniske meddelelsesbog er konkret i forhold til, hvad hhv. barnet, forældrene og skolen gør for at opnå de fastsatte mål.
 • Skolen er ansvarlig for at benytte tolk ved behov.

 

 

Vedtaget i Profilrådet juni 2024.