Trivselsplan

Skolen og SFO skal være et sted, hvor alle trives godt med hinanden. Skolen og SFO skal danne ramme om fællesskaber og være fri for mobning, og der skal være de bedst mulige fysiske og psykiske rammer.

Med denne handlingsplan ønsker vi at forpligte alle voksne og børn til straks at reagere på mobning, uanset hvem der er offer, medløber eller den der mobber.

Definition på mobning

Dansk og international mobbeforskning definerer mobning som ekstreme sociale processer i en gruppe i en social og kulturel kontekst som fx skolen. Med afsæt i denne forskning definerer DCUM mobning som følger: Mobning er et socialt fænomen, som in- og ekskluderer gennem ekstreme marginaliseringsprocesser. Mobning opstår i en gruppe, når ekskluderende processer tager overhånd og glider af sporet. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige sociale identiteter, mens andre berøves denne anerkendelse og i stedet udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Berøvelsen af værdighed sker gennem produktion af foragt, som eksempelvis nedvurdering, bagtalelse, usynliggørelse, hån, latterliggørelse, fysisk forulempelse, ødelæggelse af ejendele, indbrud i og misbrug af sociale profiler, ekskluderende markeringer i digitale medier mv. Foragten kan også komme til udtryk ved at udelukke nogen fra samarbejdsprocesser, møder, sammenkomster og faglige eller sociale aktiviteter.

Mobning er en eller gentagne krænkende handlinger, der overskrider den enkeltes grænser, der indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet. Det er et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer (Dansk Center for Undervisningsmiljø).

Forebyggende tiltag klasse, skole og SFO

 • Forældre og personale har ansvar for elevernes trivsel.
 • Forældre og teamet omkring en klasse/årgang skal sammen med forældrene være med til at udvikle elevernes sociale kompetencer og ansvarlighed.
 • Teamet omkring en klasse/årgang skal være med til at skabe rammer, så eleverne trives fx via LP.
 • Klassen udarbejder årligt sociale spilleregler for klassen for trivsel og mod mobning.
 • Der afholdes klassemøder eller laves lignende tiltag på alle klassetrin.
 • AKT er behjælpelig med diverse værktøjer til brug på disse møder.
 • AKT inddrages forebyggende jf. Sønderlandsskolens inklusions og AKT-folder.
 • SSP inddrages forebyggende.
 • Alle i og omkring klassen har pligt til at tage problemer op ad hoc.
 • Der afholdes årlige skole/hjem samtaler samt behovssamtaler, hvor der blandt andet tales om elevens trivsel.
 • Ved modtagelse af ny elev laves der hurtigst muligt samtale, hvor klasselærer og pædagog deltager. Ved modtagelse af ny elev, hvor det skønnes at AKT skal ind over, deltager AKT-vejleder på mødet.
 • Trivselsmålinger fx klassetrivsel.dk kan anvendes som værktøj.
 • Der afholdes årligt minimum 2 trivselsdage, hvoraf den ene om efteråret har fokus på digitale medier. Den anden følger DCUMs officielle trivselsdag i foråret.
 • Elevrådet inddrages aktivt.

Hvis en elev eller børnegruppe udsættes for mobning

 • Ledelsen og klasselærer/teamet er ansvarlig for at hjælpe eleven/børnegruppen.
 • Ledelse og/eller klasselærer underretter teamet omkring klassen/gruppen og tager sig af eleven/børnegruppen. Klasselæreren er ansvarlig for at få afdækket situationen og henvender sig til skolens ledelse for at aftale midlertidige tiltag, der kan standse mobningen med det samme.
 • De involveredes forældre kontaktes via intra og telefonisk af klasselærer.
 • Klasselærer/teamet udarbejder derefter handleplan ved hjælp af nedenstående skabelon senest 10 dage efter, at klasselærer er blevet kontaktet omkring problemstillingen. Indsatsen retter sig mod de involverede elever og elevfællesskaber, de involverede elevers forældre samt de professionelle omkring børnene.
 • Efter behov inddrages AKT, SSP, skolepsykolog, sundhedsplejerske, skole socialrådgiver, ledelse og/eller andre relevante parter.
 • Den/de berørte elever/børnegruppes forældre underrettes hurtigst muligt og de inddrages i de tiltag teamet foretager for at støtte eleven jf. handleplan.
 • Handleplan arkiveres i elevens klasselog som dokumentation og i tilfælde af klage.
 • Klasselærer/teamet omkring klassen er ansvarlig for løbende evaluering, indtil eleven/børnegruppen igen trives.
 • Klassens forældre orienteres, hvis teamet vurderer, at det er gavnligt for elevens og gruppens/ klassens trivsel.
 • Sønderlandsskolen anvender DCUMs handleplan 

Hvis en elev mobber

 • Teamet omkring klassen / gruppen underrettes og tager en samtale med eleven. Teamet vurderer hvem, der tager samtalen.
 • Elevens forældre underrettes hurtigst muligt, og de inddrages i de tiltag teamet foretager.
 • Efter behov inddrages AKT, SSP; ledelsen, skolepsykolog, sundhedsplejerske og/eller andre relevante parter.
 • Teamet omkring klassen er ansvarlig for den løbende evaluering.
 • Klassens forældre / gruppen orienteres, hvis teamet vurderer, at det er gavnligt for elevens og klassens trivsel.
 • Hvis problemerne ikke løser sig, kan det blive aktuelt med et andet skole / SFO tilbud.

Hvis en elev bliver mobbet af en voksen

 • Hvis en voksen får kendskab til, at en anden voksen mobber en elev, tages der kontakt til den involverede, hvis det skønnes muligt. Derefter / ellers gives informationen videre til ledelsen.
 • Ledelsen er ansvarlig for at orientere elevens forældre og for at tale med eleven, eller vurdere hvem, der skal tale med eleven fx klasselærer, pædagog, AKT, SSP.
 • Eleven kan fortælle sine forældre om mobningen, hvorefter forældrene kontakter skolens ledelse.
 • Eleven kan fortælle om mobningen til en fra personalet som eleven stoler på eller til skolens ledelse.
 • Efter behov kan andre relevante parter inddrages.
 • Skolens ledelse kontakter den voksne og har ansvaret for at løse problemet.

Udarbejdet af Sønderlandsskolen og SFO september 2011 – revideret i oktober 2017 af AKT-teamet.