Profilrådsmøde NBS august 2019

Mødet afholdtes onsdag d. 21. august 2019 kl. 18.30-20.25 på Rolf Krake Skolen. Mødet holdtes forud for skolebestyrelsesmødet.
Afbud fra: Anne, Lars, (Elever ikke valgt)

Referat

2 min.

Ny medarbejderrep. Helle Morgen – kort præsentation Referat godkendt.

5 min.

Liste over hvilken klasse forældrene er tilknyttet, er sendt ud. De fleste klassetrin har indbudt profilrådsrepræsentant. Det forsøges at bytte internt hvis man ikke kan den pågældende aften.
Fremover vil der være en tydeligere ordstyrering som gerne skulle give en bedre mødeafvikling med markering samt ved at holde talerækken.
Henvendelse om opslag på intra og FB.

Orientering 5 min.

Ikke valgt et elevråd endnu. Der skal kigges på strukturen for vores elevråd.

Orientering - 5 min.

De yngste klasser har fået mere tid i SFO. Det er et klart pædagogisk plus for mulighederne i SFO, som der arbejdes med at finde løsninger på. Kan måske også give flere børn på sigt.
Ca. 289 pt.
Styrke 25 børn. Der arbejdes på at lave flere tilbud til de ældste.
Juniorklub starter 2/9 Det er mandag og onsdag aften.
Forældreønske om at se på dagene, for at de børn som går til anden aktivitet / idræt kan deltage. Løsning kunne evt. være hvis det fremadrettet kunne være f.eks. mandag+torsdag, så kunne vi måske ramme bredere. Men lokaler er også en faktor.

Orientering - 10 min.

Fin opstart. Opstart med ca. 800 elever.
Fik de fleste ting på plads inden opstart.
Der er mange opgaver, som presser i  hverdagen.
Gang i planlægningen af uge 36
Der er ansat en ny lærer
En af de opsagte lærere er genansat i barselsvikariat indtil sommeren 2020.

10 min.

Opmærksomhed på valgperioden kan være 2 år fremover. Det er lovbestemt.
Reglen om at skolerne i Holstebro by ikke må optage elever fra andre skoledistrikter hvis der er tale om elev nummer 22 er uretfærdig og konkurrenceforvridende. Samtidig er det ikke i
barnets tarv, da vi kan være tvunget til at sige nej til et barn der mistrives andet steds.

25 min.

Hvordan tager vi fat i BU-politikken? Den 10. sept. (17-19 på Job- og Kompetencecenter Vest) skal to deltagere med i fællesmøde m. rep. Fra bestyrelserne i institutionerne. Der skal arbejdes med Udviklende fællesskaber.
Jeanette deltager sammen med Anne.
Drøftelse omkring en temadag om arbejdet med Profilen.
Vigtigt det sker i samarbejde med personalet.
Centralt spørgsmål: Hvorfor er det vi gør, som vi gør?
Nedsættelse af en arbejdsgruppe til at  planlægge dette temamøde. Deltagere: Jeanette, Carsten S. og Carsten Baun
Andre emner til drøftelse. Skolens vision. Samarbejde med lokale virksomheder, andre institutioner/foreninger, som måske ikke lige er oplagte ift profilen.

Kort opsamling - 2 min.

Blev drøftet på sidste møde. Det udsendte forslag fra bestyrelsen blev godkendt –
Rettes for slåfejl og sendes til godkendelse på næste skolebestyrelsesmøde (23. sept.) – ansvarlig: Casper

Drøftelse - 20 min
Der er et næsten færdigt program for ugen og de to dage.

Program for uge 36 blev præsenteret.
Der kommer en invitation og program ud inden så længe.
Der laves pressemeddelelse så pressen kommer og deltager.

10 min.

Madordning for hele skolen/dele af skolen.
Præsentation af koncept.
Skal ikke erstatte ordningen for udskolingen tirs- og torsdag

To afdelinger pr dag incl. ”sportsmad”, de 4 første dage.
Der kan bestilles indtil 7.30 til levering samme dag.
Profilrådet siger god for ordningen, og bakker dermed op om elevernes vedholdende arbejde med at få det sat i værk..
Tilbuddet skal gælde for mellemtrin og udskolingen.
Det er et supplement til madpakken, og derfor mener vi det hører hjemme hos skolens ældre elever.
Skolens nuværende bod lukker, når ordningen træder i kraft.

10 min.

Der nedsættes et udvalg, som arbejder på at danne en gruppe, hvis fokus er at få arrangementer på skolen.
Lise og Thomas vil gerne med i gruppen som repræsentanter fra profilrådet.
Derudover kan der på forældremøder informeres og af den vej skaffes yderligere forældre, der har interesse i at medvirke et i sådan udvalg / gruppe.

10 min.

Den 5. oktober er den officielle dag.
Vi vil gøre noget den 4. oktober.
Der skrives ud til forældrene i klasserne, og de opfordres til at gentage det der blev gjort sidste år el. lign. Ansvarlig: Casper.

3 min.

På et tidspunkt bør vi kigge på IT-politikken evt. en mobilpolitik.