Principper for inklusion

Formålet med principperne er at skabe en fælles forståelse for, hvad vi mener, når vi taler om inkluderende fællesskaber på Sønderlandsskolen.

Ved inkluderende fællesskaber forstår vi fællesskaber, hvor alle elever har mulighed for at profitere af undervisningen og deltage aktivt i undervisningen og skoledagen i øvrigt.

Alle elever er forpligtet til at yde deres bedste og tage medansvar for egen og andres trivsel og læring. Det er skolens opgave at skabe rammerne, så det er muligt.

Principper:

 • På Sønderlandsskolen anerkender vi, at alle elever har forskellige behov og kompetencer.
 • Vi skaber rammerne, så alle kan bidrage til fællesskabet med det han/hun kan.
 • For os er det vigtigt, at alle skolens elever:
  • trives og udvikler sig i fællesskab med andre elever.
  • oplever at deres tilstedeværelse er værdifuld.
  • får mulighed for at bidrage til skoledagen både socialt og fagligt.
 • Hvis børn har brug for særlig vejledning, har skolen øget opmærksomhed på det.
 • Når vi igangsætter særlig vejledning tilpasset den enkelte elev følger vi altid op og justerer vejledningen i forhold til elevens udvikling og behov.
 • Skolen prioriterer, at der er adgang til specialfaglig viden. Nogle ansatte har efter- videreuddannelse inden for området.
 • Vi deler specialfaglig viden på tværs af teams, årgange og afdelinger og har særlig fokus på videndeling ved skift mellem afdelingerne.
 • Når vi iværksætter særlige tiltag for den enkelte elev inddrager vi altid barnets forældre. Giver det mening at inddrage klassens øvrige forældre, sker det som en helt naturlig del af inklusionskulturen på skolen.
 • Oplever vi at børn ikke kan profitere af de tilbud, vi kan bidrage med på Sønderlandsskolen hjælper vi videre til tilbud, der er bedre for barnet.