Profilrådsmøde NBS oktober 2019

Mødet afholdes tirsdag d. 29. oktober 2019 kl 18.30-20.20 på Sønderlandsskolen. 
Afbud fra: Lars Dalhoff, Thomas Jepsen, Carsten Bloch, Anne Toft, Lise Frølund Svalgaard
Ref: Mads Pahuus

Referat

2 min. - Godkendt.

10 min.

Velkommen til Jafar fra 8.a som repræsentant for elevrådet.
Principperne for skole/hjem samarbejdet er godkendt på alle 3 matrikler.
Dagbladet har haft fokus på manglende referater fra bestyrelsesmøderne. Det skulle der være rettet op på nu.
Ny hjemmeside er sat op.

Orientering - 5 min.

Med fra elevrådsmøde:
Frustration omkring betaling i boden da der ikke kan betales med mobilpay
Tyggegummi i skolen?
Udskolingen vil gerne beholde deres sko på indenfor.
Brug af computere og mobiltelefoner i frikvartererne?

Orientering - 5 min.

Efterårsferien: Mange børn, som ikke kom og desværre ikke meldte afbud. Ellers en skøn uge for børn og personale.
Halloweenfest har været afholdt i SFO1 og styrke SFO, og det var en stor succes.
Juniorklubben skal på bowlingtur d. 15/11. 80 tilmeldte til turen. 
Julegavefremstilling er påbegyndt i SFO afdelingerne.
Personale: En del studerende: 2 lønnede pædagogstuderende fra 1/12 og 2 PAU elever.

Orientering - 10 min.

Motionsdagen var en succes. Et ændret koncept, hvor fokus var på løb, cykel og gang med forskellige ruter. Også en fin forældreopbakning.
Aula er sat i søen. Der har været tilbudt en café for forældre, og der mødte ikke mange op for at få hjælp. Det ser vi som en succes vel vidende at det er nyt og flere funktioner vil blive lanceret fremover.
Nye lærerpraktikanter med start til jul.
3 lærere har været på skoleskakuddannelse.
Personale: Birthe Geert (sekretær) stopper pr. 31/12-19. Stillingsopslag er lavet og slået op. Forventes besat pr. 1/1-20
Profilrådet skal finde et medlem til ansættelsesudvalget.
Barselsvikar for Camilla i udskolingen er ansat: Simon, Universitetsstuderende med undervisningserfaring.
2 faste stillinger på vej bl.a. pga. flere elever på 7. årgang.
Personalelørdag afviklet med fokus på social kapital, kerneopgaven og profilen med hjælp fra AKON. Det var en super dag, hvor der blev produceret materiale til bevægelse i undervisningen.

30 min.

Aftenmøde med repræsentanter fra skolebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser.
Camilla fra forvaltningen har samlet trådene og sammen med styregruppen givet nogle highlights set ud fra et forældreperspektiv. (se udsendt bilag fra Carsten)
Det skal der arbejdes videre med og planen er at der til foråret skal afholdes endnu et møde for bestyrelserne med fokus på værdiordene, således at de kan blive omsat til handling i skoleåret 2020/2021.
11/11-2019 er der et ”klyngemøde” med deltagelse af formanden og skolelederen.
Carsten deler et skriv ud som beskriver det nuværende profilarbejde på NBS.
Carsten Bloch, Jeanette Salmansen og Lars Dalhoff skal mødes med profilarbejdsgruppen på NBS.

Drøftelse af en kommende udmelding til forældre - 20 min.

Nye platforme afløser andre og det giver anledning til revurdering af nuværende praksis.
AULA: Er søsat
Ugeplaner: hvor detaljeret skal de være, da lærerne pt. bruger en del tid på at udfærdige dem? Kunne ugeplanerne tilpasses således at der kan spares lidt tid? Hvad kan forældrene forvente som minimum?
Lektier: dag til dag lektier skal afløses af daglig træning (tabeller, læsning m.m.).

10 min.

Ny madordning etableres. 
Skolemaden kan bestilles mandag, tirsdag og onsdag for udskolingen og mellemtrinnet. Udskolingen kan også om torsdagen. Der er ikke mad fredag.
Carsten skriver ud til forældregruppen.

Kort opfølgning - 5 min.

Der blev arrangeret mange forskellige anerkendelsestiltag fra forældrene til de forskellige faggrupper.

3 min.

Desværre mange afbud igen igen. Har folk datoerne for de kommende profilrådsmøder og opgivet deres rigtige mailadresser?
Formanden for bestyrelsen trækker sig og derfor skal der vælges en ny.