Profilrådsmøde juni 2020

Mødet afholdes tirsdag d. 9. juni fra kl 18.30 – 19.45 (Mødet afholdes på video, indsæt link fra min mail).
Afbud fra: Hans Erik, Daniel, Birk, Manar.

Referat

Godkendt.

Drøfte og høre om elevrådets arbejde. Orientering og evt. drøftelse i profilrådet. (5 min.)

Intet nyt.

  • Ny ansættelser
  • Ressourcepersoner/opgaver 2020
  • Valgfag i udskolingen

Til orientering. (10 min.)

Pr. 1 august har vi ansat Ann Louise Jensen, Jannie Troelsen, Marianne Svenstrup, Diana Hamoud.

Der er blevet afsat en del flere timer til ressourcepersoner i det kommende skoleår.

Næste år udbydes både 7. og 8. klasses valgfag som prøvefag.

I 9. klasse udbyder skolen selv madkundskab, science, filmkundskab og boldspil. Herudover en
række andre valgfag sammen med ungdomsskolen.

Budgetopfølgning maj/juni 2020. Til orientering. (4 min.)

OP redegjorde for regnskabet på nuværende tidspunkt. Vi følger det lagte budget.

Tidsplans forslag medbringes på mødet. Drøftelse af hvordan griber bestyrelsen det an.

Til drøftelse og beslutning. (15 min.) Bilag vedlagt fra tidligere.

Tidsplan vedhæftet dagsordenen. Folder vedr. profilrådsvalg gøres klar til forældrene både via Aula og i papirform. Skal sendes som en besked, ikke som opslag. OP og Daniel følger op i August.

Bestyrelsen ønsker en drøftelse af hvordan vi bliver bedre til at brande skolen og fortælle de gode historier.

Til drøftelse og beslutning (25 min.)

Hvad er det vi ønsker at fortælle? Hvad er vores ”brand”, hvem skal vi være interessante for -  forældre, børnehavebørn. Historier fra dagligdagen - hvad skal budskabet være? Hvordan sikrer vi at eleverne også er på skolen i 9. klasse? Fokus trivsel, fællesskab og faglighed. Punktet tages op på næste møde.

  • Profilrådsmedlemmer
  • SFH
  • Medarbejder
  • Skoleledelse

(10 min.)
SFO: Før-skolen i pavillionen er en stor succes. Gode lokaler både for børn og voksne.

Der kører en ansættelsesproces i gang på ny skoleleder på Sønderlandsskolen.

Der arbejdes på gode løsninger på 9. kl. sidste skoledag og dimission.

Corona perioden er blevet drøftet blandt personalet, så vi tager de gode erfaringer med  fremadrettet. 

Uge 39 bliver igen den Science uge.

(5 min.)
Intet at bemærke.