Styrkeklasser på Nørre Boulevard Skolen

- et specialpædagogisk undervisningstilbud til skoleelever med særlige behov.

Målgruppen

Styrkeklasserne er et af Holstebro Kommunes tilbud til elever i 0. – 9. klasse, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte, men i tæt tilknytning til almenområdet. Styrkeklassernes lokaler er derfor også placeret dør om dør med skolens øvrige klasselokaler, og eleverne deltager som udgangspunkt i skolens fællesarrangementer som fx idrætsdage, fagdage og skolefester.

Eleven skal visiteres til et skoletilbud i styrkeklasse, og målgruppen er primært elever med særlige behov, og som på sigt har potentiale til at kunne inkluderes i almenskolen.

Visitation af nye elever finder sted hen over hele skoleåret.

Styrkeklassernes målsætning er, i samarbejde med forældrene, at skabe et læringsmiljø, hvor målet er faglig, personlig og social udvikling, trivsel og fællesskab under hensyntagen til den enkelte elevs funktionsniveau. Tilknytningen til almenskolen muliggør en fleksibel praksis, hvor eleverne i det omfang, det er relevant og praktisk muligt, kan følge jævnaldrende almenklasser.

Målsætningen er som udgangspunkt at eleverne skal gå til folkeskolens afgangseksamen i det omfang, de har ressourcer og kompetencer til det.

Det vurderes løbende i samarbejde mellem forældre og fagpersonale om hel - eller delvis inklusion i almenklasse er hensigtsmæssig for den enkelte styrkeklasseelev.

Det faste personale i styrkeklasserne er en kombination af lærere og pædagoger med erfaring og uddannelse inden for specialpædagogik. Endvidere samarbejdes med PPR, skolesocialrådgiver, UU-vejleder samt ressourcepersoner internt på skolen som f.eks., AKT-vejleder, læsevejleder og matematikvejleder omkring de enkelte elevers behov.

Personalet på Nørre Boulevard benytter sig i det pædagogiske arbejde bl.a. af PALS, som er en anerkendende pædagogisk tilgang, der skal styrke elevernes trivsel og understøtte deres faglige og sociale udvikling.

Eleverne undervises i mindre aldersintegrerede klasser, hvor der tages udgangspunkt i elevernes styrkesider og anvendes individuelt tilrettelagte undervisningsforløb i kombination med fællesundervisning.

Klasserne sammensættes så homogent som muligt efter elevernes funktions- og færdighedsniveau og med hensyntagen til sociale match eleverne imellem.

Fag og lektionsantal er som udgangspunkt de samme som for skolens øvrige klasser, dog kan undervisningen i enkelte fag udskydes eller udelades/erstattes af andre fag, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Når eleven visiteres til og starter i styrkeklassen, oprettes en individuel elevplan, som justeres af det pædagogiske personale skoleåret igennem.

Planen er et redskab med hovedsagligt tre funktioner:

  • At hjælpe til at styrke evalueringen af elevens udbytte af undervisningen og elevens alsidige udvikling, og hjælpe til løbende at vurdere elevens udbytte af at være i tilknytning til almen.
  • At støtte personalet i deres planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, så den inkluderer den enkelte elevs behov og tager højde for, at eleven får fuldt udbytte af undervisningen
  • At styrke samarbejdet mellem forældre og personale gennem skriftlig dokumentation om elevens udvikling og fokus på det fremadrettede arbejde.

For at kunne skabe gode resultater er et godt og tæt samarbejde mellem skole og hjem af afgørende betydning. Det forudsætter, at man som forældre holder sig regelmæssigt orienteret bl.a. via Aula og MeeBook. Kommunikationen mellem skole og hjem foregår primært ad denne vej, suppleret med møder og telefonisk kontakt i skolens åbningstid.

Alle elever i et specialpædagogisk skoletilbud skal én gang årligt revisiteres med det formål at sikre, at eleven fortsat gives det rette skoletilbud. Dette sker, med afsæt i elevplanen, i et samarbejde mellem forældre, skole og PPR.

Styrkeklasserne deltager som udgangspunkt i de samme tests og prøver som skolens øvrige klasser, fx nationale tests, terminsprøver og afgangsprøver.

PPR-psykologen tester og udarbejder en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) af samtlige styrkeklasseelever på 8. årgang.

Skolens leder kan træffe afgørelse om, at en elev, for hvem prøveaflæggelse ikke skønnes hensigtsmæssig, kan fritages for at aflægge folkeskolens obligatoriske prøver. Afgørelsen om fritagelse forudsætter, at der forinden er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøve på særlige vilkår.

Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver.

Elever som er fritaget for prøver, skal evalueres i faget på anden vis. Denne evaluering indføres i elevplanen.

Der tilbydes bustransport til og fra skolen efter nærmere fastsatte regler.

Elever visiteret til en styrkeklasse på Nørre Boulevard Skolen, har mulighed for også at blive visiteret til en SFO-plads i specialgruppe.

Henvendelser vedr. styrkeklasserne på Nørre Boulevard Skolen kan rettes til afdelingsleder Vibeke Borum Kjærgaard på:

Vibeke.Borum.Kjaergaad@holstebro.dk

Efter forudgående aftale er det altid muligt at aflægge skolen et besøg for en nærmere orientering.