Profilrådsmøde januar 2020

Referat fra mødet den 13. januar kl. 18.30 – 20.00.  
Sted: Nørre Boulevard Skolen

Referat

Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen
Der blev afholdt et elevrådsmøde i december, hvor fokus var på skolens julebanko. Arrangementet omk. julebanko den sidste skoledag gik rigtig godt. Stine Bred indkalder til det næste møde i januar.

Status på budget samt overvejelser vedr. budget 2020 vil blive gennemgået. 
Punktet er til drøftelse.
Budget 2019 blev som forventet. Der har i dette skoleår været en særlig fokus på at minimere skolens vikarkonto, dække vikartimer internt, samt begrænse møder i løbet af skoledagen. Det gør os i stand til at dække meget fravær selv, men det går b.la. ud over de timer, hvor der eksempelvis er to pædagoger på. 
Budget 2020 er netop blevet fremsendt, og det tages op på næste møde.

Opfølgning på opstarten samt en drøftelse af kommunikationen på Aula. Dette er med afsæt i de gruppedrøftelser, der foregik på sidste møde. Se bilag.
Punktet er til drøftelse.
Punktet blev drøftet, og kommentarer tages med i det videre arbejde.

Der ønskes drøftet, hvordan vi bedst får inddraget eleverne i lektier og ansvaret for disse?
Punktet er til drøftelse.
Punktet udsættes til næste møde og bliver ændret til et temapunkt.

Skolebestyrelsen skal afgive høringssvar til den kommunale kvalitetsrapport. I får den til gennemsyn, og der vil på mødet blive samlet op på eventuelle input skolebestyrelsesmedlemmerne kan tage med, når høringssvaret skal udarbejdes.  Vi har endnu ikke fået materialet, men forventer at det kommer inden d. 13. januar. 
Punktet er til drøftelse.
Rapporten er udarbejdet af forvaltningen, og tager udgangspunkt i den nationale trivselsundersøgelse, eksamenskarakterer og de nationale test i skoleåret 2018/19. Det er bekymrende at elevernes trivsel generelt er faldet, trods stor indsats, samt at der er gives færre penge pr. elev til skoleområdet. Der nævnes ikke i rapporten hvad udgiften pr. elev er på landsgennemsnittet.

Dette er et fast punkt på dagsordenen.
Punktet er til drøftelse.
Ny Carlsberg fonden har tilbudt os statuen Venus af Mogens Møller. En tre meter høj bronzestatue som tænkes placeret i gårdhaven.

Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre.

  • Opfølgning fra Hanne på henvendelse tidligere på året.
  • Orientering om sikker skolevej

Punktet er til drøftelse.
En forældrehenvendelse blev drøftet og Hanne og Maria svarer på den.
Vi har fået bevilget en flytning af fodgængerovergangen mellem skolens boldplads og hallen, så den bliver placeret i direkte forlængelse af gangstien. Profilrådet har anmodet om foretræde for Børn og Unge Udvalget, hvor der ønskes at præsentere udvalget for sikker skolevej. Emnet tages op til yderlig drøftelse på næste møde.

  • Nye ansættelser – Marie er vikar for Line Gråkjær, der afvikler det sidste af hendes barselsorlov. Annika er i de kommende tre måneder ansat som støtte for en elev i indskolingen.
  • SFO børn i trekanten – der har været nedsat et udvalg i skolebestyrelsen, der arbejder videre med tiltag, der kan få flere børn til at vælge SFO’en til trods vanskelighederne med transport. Vi blev enige om der skal laves en særlig indsats for at forældre tilvælger SFO tilbuddet. Evt. med afholdelse af åbent hus arrangementer. 

Status på indskrivningen, der løber frem til d. 19. januar er pr. 13.1. -> 36 elever.

Intet.