Referat fra møde i Profilrådet for Rolf Krake Skolen

Skoleåret 2020/2021

Mødet afholdes onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 18.30 – 20.00 på Nørre Boulevard Skolen. Efterfølgende afholdes der skolebestyrelsesmøde for Holstebro by.
Afbud fra:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentar.

2. Nyt fra elevrådet

Drøfte og høre om elevrådets arbejde. Orientering og evt. drøftelse i profilrådet.
Der foretages valg til elevrådet i løbet af uge 44. Herefter vælges formand og næstformand.

3. Juniorklubberne i Holstebro By

Punktet er på SKB-mødet til drøftelse omkring ensartethed i forhold til sliksalg mv. Var til drøftelse og blev besluttet i skolebestyrelsen d. 22.09. 2020.

Juniorklubben har en bod, hvor børnene kan købe lidt forskelligt slik, is og sodavand. Det giver en god dialog og læring omkring pengenes værdi. Evt. overskud bruges til ture og aktiviteter for brugerne af Juniorklubben. 

4. Status på arbejdet omkring scienceprofilen - Status på indeværende skoleår 2020/2021

Til orientering og drøftelse (15 min.)

Ole orienterede om arbejdet gennem året. Herunder Science uge i uge 39 for hele skolen. I september deltog to 5. klasser i Nordlys projekt med fokus på kunst, natur og skole. Herudover er startet et valgfagsprojekt op omkring Science sammen med HTX. Vi har i øjeblikket en ansøgning inde ved Huskunstnerfonden, for at søge midler til et projekt omkring kunst, science og FNs verdensmål.

Der blev orienteret omkring inkluderende læringsfællesskaber, hvor vi har fået ekstra ressourcer til lærerkræfter, for at styrke inklusionen i almenklasserne. Medarbejderne er gået i gang med et SPARK forløb med fokus på det gode arbejdsmiljø.

Der arbejdes med mål indholdsbeskrivelser i SFO.
Der er afsat ekstra ressourcer i dette skoleår, til DSA, AKT, 2-lærerordning, PLC og IT.

5. Nyt tillægsvalg til profilråd i august 2020

Status på valg. Til drøftelse og beslutning.

Der lykkedes desværre ikke at få valgt nogen til profilrådet. Vi kigger på muligheden for selvsupplering. Indtil videre er punktet udsat.

6. Ny arbejdstidsaftale for lærerne

Præsentation omkring ny arbejdstidsaftale for lærerne. Som skal erstatte lov 409.

Til orientering.

Der blev orienteret omkring arbejdet med den nye arbejdstidsaftale. Fokus er et samarbejdsspor.

7. Høring på ny tildeling til SFO. Der ønskes et hørringssvar fra skolebestyrelsen

Børne- og Familieudvalget behandlede den 24. september 2020 forslag til ny tildelingsmodel for skolernes fritidsordninger. På mødet blev det besluttet at sende principperne i tildelingsmodellen i høring ved skolebestyrelserne. Drøftes i profilrådene og medbringes til skolebestyrelsesmødet, som udarbejder høringssvar. 15 min Der blev redegjort for hvordan vi ser oplægget. Udfordring at grundbeløbet er det samme uanset størrelse. Beløbet til Før-skole er i underkanten.
Taksterne til styrkebørnene i SFO på 125 % er for lidt til at lave et tilfredsstillende tilbud. Giver en forventning om noget hos forældrene som vi reelt ikke kan løfte.
Åbningstiden er i dag på 54 timer pr. uge. Fremover vil den blive på 51,5 time pr. uge.

8. Budgetopfølgning Status pr. 1. oktober 2020

Punktet er til orientering og drøftelse 5 min Underskuddet bliver en anelse større end budgetteret i SFO. Skoledelen ser ud til at blive med et positivt resultat.

9. Meddelelser

Intet at bemærke.

10. Dem der ønsker at deltage i ansættelsesudvalget henvender sig til Ole snarest