Styrkeklasser på Rolf Krake Skolen

- et specialpædagogisk undervisningstilbud
til skoleelever med særlige behov.

BILLEDE + TILMELDING

Styrkeklasser på Rolf Krake Skolen 

-  er Holstebro Kommunes tilbud til elever i 0. – 9. klasse, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte, men i tæt tilknytning til almenområdet. 

Eleven skal visiteres til et skoletilbud i styrkeklasse, og målgruppen er primært elever med særlige behov, og som på sigt har potentiale til at kunne inkluderes i almenskolen.

Visitation af nye elever finder sted hen over hele skoleåret.

Styrkeklassernes målsætning er, i samarbejde med forældrene, at skabe et læringsmiljø, hvor målet er faglig, personlig og social udvikling, trivsel og fællesskab under hensyntagen til den enkelte elevs funktionsniveau. Tilknytningen til almenskolen muliggør en fleksibel praksis, hvor eleverne i det omfang, det er relevant og praktisk muligt, kan følge jævnaldrende almenklasser.

Målsætningen er som udgangspunkt at eleverne skal gå til folkeskolens afgangseksamen i det omfang, de har ressourcer og kompetencer til det.

Det vurderes løbende i samarbejde mellem forældre og fagpersonale om hel - eller delvis inklusion i almenklasse er hensigtsmæssig for den enkelte styrkeklasseelev.

Det faste personale i styrkeklasserne er en kombination af lærere og pædagoger med erfaring og uddannelse inden for specialpædagogik. Endvidere samarbejdes med PPR, skolesocialrådgiver, UU-vejleder samt ressourcepersoner internt på skolen som f.eks., AKT-vejleder, læsevejleder og matematikvejleder omkring de enkelte elevers behov.

 

Eleverne undervises i mindre aldersintegrerede klasser, hvor der tages udgangspunkt i elevernes styrkesider og anvendes individuelt tilrettelagte undervisningsforløb i kombination med fællesundervisning.

Klasserne sammensættes så homogent som muligt efter elevernes funktions- og færdighedsniveau og med hensyntagen til sociale match eleverne imellem.

Fag og lektionsantal er som udgangspunkt de samme som for skolens øvrige klasser, dog kan undervisningen i enkelte fag udskydes eller udelades/erstattes af andre fag, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Den daglige pædagogiske praksis er kendetegnet ved en høj grad af tydelighed og struktur, overskuelighed, regelmæssighed og forudsigelighed (De 9 H’er):

 • Hvad skal jeg lære – indhold
 • Hvorfor skal jeg lære det – skabe mening
 • Hvornår skal jeg arbejde med det – tidspunkt
 • Hvor skal jeg arbejde med det – placering
 • Hvem laver jeg det med – voksne, børn
 • Hvordan lærer/laver jeg det – metode
 • Hvor længe skal jeg lave det – tidsperspektiv
 • Hvor meget skal jeg lave – mængden
 • Hvad skal jeg bagefter – indhold

Der benyttes ofte belønningssystemer og visualisering af fx dagsskemaer og arbejdsplaner.

’Low Arousal’ er en tilgang til konflikthåndtering og stressreduktion, som er udviklet af professor Andrew McDonnell, og det er den forståelsesramme, vi bruger til at forebygge, forstå og løse konflikter med.

Social færdighedstræning indgår som et væsentligt element i det daglige pædagogiske arbejde. Denne træning har til formål at øge elevernes evne til at aflæse, forstå og dermed håndtere kommunikation mellem mennesker.

Socialfag, herunder ’livsduelighed’ (der skal forstås som personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, som i samspil bidrager til barnets evne til konstruktivt at håndtere udfordringer, fungere alene såvel som i fælleskaber og udvikle sig i mødet med omverdenen) vil vedvarende være fokus for undervisningen.

Centrale personlige egenskaber er evner såsom selvkontrol, vedholdenhed, nysgerrighed, evnen til at være optimistisk og føle meningsfuldhed. Sociale kompetencer omfatter evnen til at skabe sociale kontakter og kunne håndtere sociale situationer, følelse af tilknytning og empati. Faglige kompetencer omfatter kognitive såvel som faglige kompetencer.

Livsduelighed udvikles og grundlægges i barnets tidlige år i samspil med tætte sociale relationer som fx familien. Men livsduelighed kan styrkes i familie, socialt netværk og fritidsliv samt institution, skole og uddannelsesforløb gennem pædagogisk påvirkning.

Når eleven visiteres til og starter i styrkeklassen, oprettes en individuel elevplan, som justeres af det pædagogiske personale skoleåret igennem.

Planen er et redskab med hovedsagligt tre funktioner:

 • At hjælpe til at styrke evalueringen af elevens udbytte af undervisningen og elevens alsidige udvikling, og hjælpe til løbende at vurdere elevens udbytte af at være i tilknytning til almen.
 • At støtte personalet i deres planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, så den inkluderer den enkelte elevs behov og tager højde for, at eleven får fuldt udbytte af undervisningen
 • At styrke samarbejdet mellem forældre og personale gennem skriftlig dokumentation om elevens udvikling og fokus på det fremadrettede arbejde.

For at kunne skabe gode resultater er et godt og tæt samarbejde mellem skole og hjem af afgørende betydning. Det forudsætter, at man som forældre holder sig regelmæssigt orienteret bl.a. via Aula og MeeBook. Kommunikationen mellem skole og hjem foregår primært ad denne vej, suppleret med møder og telefonisk kontakt i skolens åbningstid.

Alle elever i et specialpædagogisk skoletilbud skal én gang årligt revisiteres med det formål at sikre, at eleven fortsat gives det rette skoletilbud. Dette sker, med afsæt i elevplanen, i et samarbejde mellem forældre, skole og PPR.

Styrkeklasserne deltager som udgangspunkt i de samme tests og prøver som skolens øvrige klasser, fx nationale tests, terminsprøver og afgangsprøver.

PPR-psykologen tester og udarbejder en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) af samtlige styrkeklasseelever på 8. årgang.

Skolens leder kan træffe afgørelse om, at en elev, for hvem prøveaflæggelse ikke skønnes hensigtsmæssig, kan fritages for at aflægge folkeskolens obligatoriske prøver. Afgørelsen om fritagelse forudsætter, at der forinden er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøve på særlige vilkår.

Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver.

Elever som er fritaget for prøver, skal evalueres i faget på anden vis. Denne evaluering indføres i elevplanen.

Der tilbydes bustransport til og fra skolen efter nærmere fastsatte regler.

Elever visiteret til en styrkeklasse på Rolf Krake Skolen har også mulighed for at gå i SFO.

Henvendelser vedr. styrkeklasserne på Rolf Krake Skolen kan rettes til:

0.-5. klasse - afdelingsleder Vivi Jørgensen - vivi.jorgensen@holstebro.dk

6.-9. klasse - afdelingsleder Per Skovgaard - per.skovgaard@holstebro.dk

 

Efter forudgående aftale er det altid muligt at aflægge skolen et besøg for en nærmere orientering.