Profilrådsmøde NBS oktober 2020

Onsdag den 28. oktober
Mødet afholdes virtuelt grundet nye Corona retningslinier.
Profilrådsmøde fra kl. 18.30 – 20.00
Afbud: Anne, Lars D., Thomas (uden afbud)

Referat

Orientering - 5 min.

Referat fra sidste møde blev godkendt.
Der er efter en avisartikel sat nogle spørgsmålstegn ved konstruktionen i Holstebro Midtby med profilråd og fælles skolebestyrelse. Vi har ikke pt. yderligere kommentarer.
Børne og familieudvalget har delt nogle penge ud, dels for at kompensere for en del af de udgifter vi havde ifbm.
sammenlægningen (895.000 kr) dels en pulje, som var i ”overskud” (ca. 100.000 kr)

Orientering - 5 min.

Der er afholdt møde nr. 2 i elevrådet og der er kommet gode forslag til nye initiativer m.m. Bl.a. indkøb af gardiner og etablering af skolepatrulje.

Orientering - 5 min.

Uge 42 i SFO’en var igen en ferieuge, hvor mange af de tilmeldte børn ikke dukkede op af forskellige årsager.
Vores samarbejdsprojekt med biblioteket ”bogen bevæger dig” er kommet fint fra land med ugentlige aktiviteter på tværs af de
to fagligheder.
Det er lykkedes at hente nogle af de børn, som blev udmeldt af SFO ifbm. corona tilbage til SFO’en. Så pt. er der indmeldt 255
børn i SFO’en og 95 børn i juniorklubben. Men der er stadig underskud, når året er omme (ca. 500.000 kr).

Orientering - 5 min.

Der er ansat en ny servicemedarbejder med start 9/11. Han skal deles imellem NBS og Rolf Krake. Endvidere er der ansat en ny
lærer ind i styrkeklassen på mellemtrinnet med start d. 1/12.
Grundet corona skal der tænkes alternativt ifht. afvikling af juleafslutning og lucia.
Der er lavet en aftale omkring de sidste etaper af legepladsetableringen, således at de bliver opført i løbet af 2020 + 2021.

Drøftelse om hvordan vi ønsker at afvikle møderne. Ordstyrer, tidsstyring,
punkter uden for dagsorden - 30 min.

Form: Vi blev enige om at der skal være mulighed for skiftende ordstyrere. Være skarp på at holde dagsordenen.
Møder under corona: En vurdering, hvorvidt vi skal mødes virtuelt eller fysisk. Det er en god idé at forberede orienteringspunkterne, således at møderne bliver kortere og
mere effektive.
Fremtidige temaer: Børn og unge politikken, antimobbe strategi.

Vi har for mange åbningstimer ift. det
forventede. Dette er der et ønske om at få reguleret - 15 min.

SFO’en skal regulere i åbningstimer, da de har for mange åbningstimer.
Derfor blev der givet grønt lys til følgende åbningstider pr. 1/1-21:
Mandag-torsdag 6-16.40
Fredag 6-15.50
i alt 52,50 timer inkl. skoletimer.

15 min.

Børne og familieudvalget har behandlet forslag til ny tildelingsmodel for SFO’erne.
Den nye tildelingsmodel er blevet sendt i høring og vi gennemgik principperne med dertilhørende kommentarer til det
endelige høringssvar fra skolebestyrelsen.

3 min.

Lise foreslog at vi på et fremtidigt møde skal arbejde med:
Håndtering af mistrivsel blandt børn
Brobygning/inkludering imellem styrke og almen.

Tak for et godt møde:)
Referent: Mads