Profilrådsmøde oktober 2020

28. oktober 2020 kl. 18.00 – 20.00.
Sted: Virtuelt møde 
Afbud fra Knud, Per-Jonas og Kelvin.
Forud for mødet konstituerer det nye profilråd sig.
Præsentation af Vicki og Frank. 

Referat

Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen
Der er Ikke nyt fra elevrådet

Principper for ny tildelingsmodel er i hørring – bilag vedhæftet 
Punktet blev drøftet og debatteret. De vigtigste opmærksomhedspunkter tages med til skolebestyrelsen, der efterfølgende udarbejder et høringssvar.

Møde med teknisk udvalg d. 19. november
Profilrådet ønsker at udskyde foretræde for udvalget. 
Der skal inden mødet udarbejdes et oplæg til teknisk udvalg, laves oversigtskort og tages billeder. Forældre skal opfordres til at skrive hvor de oplever farlige trafikale steder. Hanne udarbejder et udkast til et forældrebrev, der bliver rundsendt til medlemmer i profilrådet. 
Fodgængerovergangen ved Niels Kjeldsens vej/Kærnen er blevet flyttet. 
Punktet sættes på det kommende møde til videre drøftelse.

Status og handlinger – orientering og drøftelse
Siden sidst, er der sket en tilgang af elever for sprogafdelingen. SFO og skole har modtaget refusion for corona udgifterne, svarende til 44 procent. 
SFO'en har modtaget en opsigelse på en pædagog, stillingen vil ikke blive genbesat.
Skolen har modtaget en opsigelse på en lærer, og stillingen bliver tidsbegrænset besat frem til sommerferien.

Dette er et fast punkt på dagsordenen.
Punktet er til drøftelse
Der har været afholdt samarbejdsmøde mellem musiklærer og musikfolk på skolen. Musik er p.t. udfordret pga. corona situationen, så der arbejdes på andre muligheder og tiltag.

 • støtteforening
 • opslag/reklamer på Aula - Overblik eller besked?
 • indsamling til gode formål/Sønderlandsskolen
 • Vold og trusselspolitik
 • Samarbejde med musikskolen
 • Status på skolens corona situation
 • P. Pladsen - B.la. skiltning og ønske om asfaltering. Rasmus arbejder videre med sagen.

Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre.

Punktet er til drøftelse.

Ingen forældrehenvendelser modtaget.

 • Status på corona situationen
  Der har den seneste uge været tilfælde hos en elev på 8. årgang, tre elever på 4. årgang og en elev på 2.årgang. Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer - Tre lærerstuderende kommer i ”før praktik” i 6.a de kommende 5 onsdage.
 • Ny lærer er ansat til 5. årgang. Hun tiltræder stillingen d. 2.11 og er ansat frem til sommerferien.
 • Borgmesterbesøget der var rammesat til på tirsdag, er blevet aflyst.

Intet. Mødet sluttede kl.19.57.