Principper

Principperne er udarbejdet af profilrådet på Nørre Boulevard Skolen.

I skoletiden må mobiltelefoner anvendes på lærernes opfordring i forbindelse med undervisningen. Skoletiden er forstået, som tiden fra eleven er mødt i skole, til eleven får fri.

Skolen accepterer, at elever medbringer deres mobiltelefon, men den skal være slukket – også i fritimer.

Mobiltelefonen medbringes på eget ansvar.

Hvad sker der, hvis man overtræder hovedreglen?

I tilfælde af overtrædelse af ovenstående regel vil telefonen blive inddraget og afleveret på skolens kontor. Kontakten til hjemmet vil være skriftligt. Eleven vil kunne afhente telefonen efter sidste time.

Der er et særligt behov for at have fokus på brug af digitale medier, nu hvor tilgangen og anvendelsen af dem er en større og større del af elevernes hverdag.
Med principperne ønsker vi at skabe et fælles udgangspunkt for hvordan vi forholder os til social adfærd i den elektroniske hverdag.

Formål

At ruste eleverne til hensigtsmæssig brug og omgang med digitale medier ved at:

 • At lære eleverne at bruge de digitale medier på en konstruktiv måde, så brugen ikke generer andre eller tager opmærksomheden fra noget, der er vigtigere.
 • At lære eleverne positiv og respektfuld brug af de digitale medier samt at undgå konflikter og uopmærksomhed som opstår på grund af brugen af f.eks. mobiltelefoner, tablets og computere.

Mål

At eleverne opnår kompetencer til at navigere hensigtsmæssigt i anvendelsen af digitale medier
At eleverne får viden om betydningen af hensigtsmæssig og konsekvenserne af uhensigtsmæssig adfærd omkring digitale medier. 

Skolens ansvar

Det er skolens ledelse og ansatte, som udarbejder retningslinjerne, der godkendes af skolebestyrelsen i forhold til formål og mål.
Hver afdeling skal have fælles og synlige retningslinjer, som er så fornuftige, at alle kan se meningen med dem. 
Undervisning i digital adfærd kan indgå som del af undervisningen tilpasset årgangens niveau ligesom digital adfærd er et godt emne til forældremøder, forældrerådsmøder og temauger.
Personale fremstår som gode rollemodeller i forhold til brugen af digitale medier.
Skolen har pligt til at kontakte forældre ved opmærksomhed på problematisk adfærd.

Forældrenes ansvar

Forældrene forventes at bakke op om skolens princip og retningslinjer. Hvis de oplever uhensigtsmæssig brug af digitale medier, har de ansvar for i samarbejde med skolen at tage sig af problemstillingen.
Forældre har ansvaret for medbragt digitalt udstyr.

Formål

Baggrunden for arbejdet med inklusion og trivsel bygger på en forståelse af, at det enkelte barn skal opleve sig selv som en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, da dette er centralt for barnets faglige og personlige udvikling.
Principperne for inklusion og trivsel indeholder en beskrivelse af skolens og forældrenes indsats for at fremme elevernes trivsel og styrke inklusionen. 

Trivsel

Den enkelte elev skal trives i både de fysiske, sociale og faglige rammer.
Social trivsel handler om, at man har det godt med sig selv og føler sig godt tilpas med dem, man er sammen med. Der skal være plads til, at man kan være sig selv samtidig med, at man anerkender og respekterer hinanden således, at den enkelte har mulighed for personlig udfoldelse og udvikling.
Faglig trivsel handler om både den enkelte elevs faglige færdigheder, koncentrationsevne, evne til problemløsning samt personlige kompetencer, der gør den enkelte elev i stand til at deltage aktivt i undervisningen.

Inklusion

Trivsel er den overordnede paraply, som sikrer elevernes hverdag og danner rammen for at kunne skabe inkluderende fællesskaber.
Inklusion handler om, at den enkelte elev oplever sig selv som en værdifuld deltager i de sociale og faglige fællesskaber samt oplever at blive taget alvorligt. Skolen vil arbejde for, at elevernes trivsel fastholdes samtidig med, at den enkeltes faglighed løftes igennem læringsfællesskaber såvel som sociale fællesskaber.

Hvordan kan skolen og forældrene i samarbejde støtte op om den enkelte elevs trivsel og inklusion?:

 • Skolen skaber rammer, som fremmer medindflydelse, tryghed, medansvar og engagement gennem bl.a. elevsamtaler og forskellige aktiviteter.
 • Der skal trivsel på dagsordenen, når der afholdes klassemøder, forældremøder og elevsamtaler.
 • I den enkelte klasse aftales sociale spilleregler for, hvordan man er over for hinanden, hvordan stemningen skal være i klassen, og hvordan man leger sammen i frikvartererne.
 • Elevernes trivsel fremmes ved, at de lærer at tage et socialt ansvar og hjælper hinanden.
 • Elevrådet inddrages i, hvordan der kan skabes god trivsel blandt alle på skolen. De voksne er rollemodeller for børnene og skal være bevidste om dette i håndteringen af konflikter og omtale af andre mennesker.
 • Skolen inddrager forældrene i det enkelte barns trivsel, samt inklusion i det sociale og faglige fællesskab. 
 • Skolen forventer, at forældrene bakker op og samarbejder om barnets trivsel.
 • Forældrene forventes at være gode rollemodeller og omtale andre elever, forældre og lærere respektfuldt.
 • Forældre forventes at reagere ved opmærksomhed på mistrivsel hos eget barn eller i klassen.
 • Forældre forventes at bakke op om indsatser omkring barnets og klassens trivsel.

Principperne for inklusion og trivsel skal løbende gennemarbejdes og revideres.
Oktober 2017