Profilrådsmøde april 2021

Referat fra mødet den 7. april 2021 kl. 18.00 – 19.30.

Referat

Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen.

Pga. Corona har der ikke været afholdt møde i elevrådet.

Status og drøftelse.
Hver tirsdag og torsdag, er der et pode-team på skolen, der tilbyder frivillige Corona tests for elever fra 5. - 9. årgang samt personalet og ansatte fra de omkringliggende børnehaver. For elever under 15 år skal forældrene have underskrevet en blanket før hver testning. Det er er frivilligt om man ønsker at blive testet.

Orientering og drøftelse.
Timefordelingen er tilsvarende skoleåret 2020/2021. Tilbud om valgfag for 9. årgang fortsætter i kommende skoleår. Timetallet følger de gældende retningslinjer for området.

Budgetopfølgning.
Rasmus orienterede profilrådet omk. skolens økonomiske situation, og de økonomiske overvejelser der er gjort frem til år 2023.

Dette er et fast punkt på dagsordenen.
Punktet er til drøftelse.
Skolen har haft besøg af to medarbejdere fra Ny Carlsberg-fonden. De kom med messingskilte til de ophængte kunstværker på skolen. Vi opfordrer skolens mediehold til at lave en form for præsentationsvideo af skolens kunst, som kan ses på skolens hjemmeside.

  • omfordeling af midler og konsekvenserne heraf
  • hvilke muligheder har skolen lokalt ift. elever som er i mistrivsel?

En ny tildelingsmodel er i høring, og der skal udarbejdes et høringssvar fra skolebestyrelsen. I den nye tildelingsmodel ønskes det desuden, at økonomien følger barnet, hvis det bliver visiteret til et specialtilbud.

Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre. Punktet er til drøftelse.
Der blev spurgt til, hvor meget computer fylder i SFO tiden. Klaus fortæller at det bruges i et meget begrænset omfang, men bliver benyttet ved personalefravær sygdom m.v., da klasserne skal være opdelt i SFO-tiden (pga. Corona). Det tilstræbes at der tilbydes andre former for fritidsaktiviteter.

Vi modtager 60 førskolebørn 1. maj.
Der er indgået en ny samarbejdsaftale for lærerne på skolen.

Profilrådsformanden orienterede om, at Teknik og Miljø arbejder med økonomiske beregninger for flere forbedringer af skolevejen i området.