Profilrådsmøde NBS april 2021

Tidspunkt: onsdag den 7. april 2021 kl. 18.30-19.45.
Sted: Mødet afholdes virtuelt. Se link i mail.
Fraværende: Lars D., Kim (uden afbud), Thomas (uden afbud).
Referent: Mads

Referat

Beslutte - 5 min.

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Orientering - 5 min.

Politikerne har travlt og fornemmelsen er at der skal tages beslutning om nogle forskellige udfordringer inden sommerferien bl.a. ny ressourcemodel ifht. det specialiserede område. Endvidere er der lavet en lokalaftale imellem kommunen og lærerforeningen, som er overordnet positivt.

Udgår, da der ikke er holdt elevrådsmøder.

Det er blevet besluttet at sætte elevrådet på pause i indeværende skoleår grundet omstændighederne omkring corona.

Orientering - 5 min.

Infomødet for kommende førskoleforældre d. 22/4 bliver afholdt fysisk, dog med visse begrænsninger grundet corona.
Der kommer en besked i deres E-boks snarest.
Den fælles feriepasning i ugerne 28, 29 og 30 er aflyst og dermed skal SFO'en selv varetage pasningen hele sommerferien. Mads har fundet personale således at pasningen kan gennemføres fornuftigt.
Der vil komme lidt udskiftninger i personalegruppen grundet naturlig afgang, barsel og orlov. Mere info. tilgår, når Mads er klogere på økonomi m.m. og evt. nyansættelser.

Orientering - 10 min.

Generelt en tilfredshed med tingenes tilstand og en ros til ledelsen for håndteringen af de forskellige genåbninger. Der opleves stor fordel ved at være så få voksne som muligt inde omkring de enkelte klasser. Det giver mere ro, overblik og bedre fornemmelse for det enkelte barn.

Orientering - 15 min

  • Personale
  • Genåbning
  • Lokalaftale med lærerkredsen
  • Status på fagfordeling og skoleplan
  • Økonomi
  • Multibaner og legeplads

Personale: der er desværre pt. 2 medarbejdere, som er sygemeldt grundet kræft.
Genåbning: Der fornemmes en glæde og motivation hos både elever og medarbejdere efter de forskellige genåbninger. Stor ros til både medarbejdere og afd.ledere.
Positivt med den netop indgåede lokalaftale imellem kommunen og lærerforeningen, hvor der er et fælles fokus på at drive god skole.
Fagfordelingen er i gang og timefordelingsplanen er rundsendt til godkendelse i bestyrelsen.
Det går fortsat planmæssigt med økonomien og afviklingen af skolens gæld. Der er kommet ny tildelingsmodel for SFO, som har positiv indvirkning på SFO'ens økonomi.
Senere i foråret etableres sidste etape af legepladsen, 2 multibaner og et legeområde ved indskolingen.

Bilag vedhæftet sammen med dagsorden.
Drøfte udkast til ny tildeling og kvalificere høringssvar - 15 min.

Det materiale, som skal danne grundlag for et høringssvar, giver flere spørgsmål end svar bl.a. den økonomiske konsekvens for NBS, da et af hovedpunkterne er at gå fra en central finansiering til en descentral finansiering.
Bestyrelsen udarbejder et høringssvar.

Udsendes som bilag mandag den 5/4.
Til godkendelse - 10 min.

Profilrådet anbefaler at timetalsplanen bliver godkendt som fremlagt.

Bud på proces - 5 min.

Der er enighed om at vi skal bruge noget sammenhængende tid på at snakke udvikling af vores profil samt involvere Lars Dalhoff´s kompetencer og netværk.
Casper og Peter mødes indenfor nær fremtid for en yderligere planlægning.

5 min.

Intet nyt.
Tak for et godt møde.