Referat fra møde i Profilrådet for Rolf Krake Skolen

Skoleåret 2021/2022

Mødet afholdes tirsdag d. 7. september 2021 fra kl. 18.30 – 19.50 på Sønderlandsskolen. Efterfølgende er der skolebestyrelsesmøde.

Afbud fra:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Nyt fra Elevrådet

Vi er ved at vælge nyt elevråd.

Eleverne vælger nye repræsentanter i denne kommende måned.

3. Budget 2022

Bestyrelsen skal afgive høring på det materiale der bliver udsendt fra forvaltningen omkring budget 2022.

Vi sender det så snart vi modtager det.

Til drøftelse og skal besluttes i skolebestyrelsen

Tilfredshed med at der ikke er en besparelse på skoleområdet.

Der er et stort ønske til, at der afsættes flere nye penge til inklusions- og styrkeområdet som opleves underprioriteret. Dette skal også ses i lyset af det arbejde der tidligere har været sat i værk.

Vi mangler stadigvæk, at der er afsat midler til at opprioritere lokalerne ift. profilen på Rolf Krake Skolen. Her tænkes specielt på madkundskab- og naturfagslokaler.

4. Budgetopfølgning for Rolf Krake Skolen og SFO

Status på budget pr. 1. september 2021.

Til drøftelse og efterretning

Skolen kommer ud med et meget beskedent overskud og SFO kommer ud med et mindre underskud, som tallene ser ud pt.

5. Status på skoleåret start

Orientering omkring hvordan vi er kommet i gang og hvilke tiltag vi har taget.

Indsatser
Covid-19
Elevplan – skole/hjemsamarbejde
Øvrige

Til orientering og drøftelse.

Vi er startet med 646 elever, heraf 51 elever i 0. klasse og 6 elever i o. klasse styrke.

Vi ansatte 3 nye lærere pr. 1. august.

Vi er i det første år med arbejdet med skoleplanen. Herudover inkluderende fællesskaber, trivsel ifm. venskabsklasser osv.

Vi er kommet med i et projekt med læreruddannelsen, kaldet ”Det aktionsbaserede bachelor projekt” – et projekt, hvor 4 års. Studerende laver et forløb i en klasse som indspark til deres afsluttende projekt.

Der arbejdes med desuden med SPARK – et arbejdsmiljø projekt for al personale.

Ligeledes arbejdes med at få den tydelige røde tråd i styrkeområdet – ”Sådan gør vi på Rolf Krake”

Covid-19 fyldte en del i de første par uger, men pt. har vi ikke nogen smittede.

Profilrådet tager det op som et punkt senere, hvad skolen skal med elevplaner og hvordan der skal arbejdes med skole/hjemsamarbejdet.

6. Legeplads og status på udeområder på RK

Der er en proces i gang vedr. nye legepladsredskaber / uderum og vedligehold af eksisterende.

I den kommende tid har skolen møder med forskellige samarbejdspartnere omkring muligheder og ønsker til opkvalificering af udeområderne. Vi håber på en endelig afklaring inden efterårsferien.

7. Punkter til arbejde i profilrådet for det nye skoleår.

Her ønskes en drøftelse af punkter / emner som profilrådet ønsker at sætte på dagsorden i dette skoleår.

Elevplaner

Skole/hjemsamarbejdet

8. Meddelelser

Profilrådsmedlemmer

SFO

Medarbejder

Skoleledelse

Til orientering.

Der er valgmøde 11. nov. i musikteateret.

SFO har gang i flere spændende tiltag både i SFO 2 og Juniorklubben, fro at trække børnene tilbage efter corona.

9. Eventuelt

Intet at bemærke