Referat fra møde i Profilrådet for Rolf Krake Skolen

Skoleåret 2020/2021

Mødet afholdes onsdag d. 7. april 2021 vi planlægger med et fysisk møde, dog med afstand. I kantinen på Rolf Krake Skolen, bygning B. Hvis der er nogle bestyrelsesmedlemmer der ønsker, at deltage online, så giv lige besked til mig så klarer vi også det. Mødet er berammet fra kl. 18.30 – 19.45. Efterfølgende afholdes der skolebestyrelsesmøde for Holstebro by

Afbud fra:

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2. Nyt fra elevrådet

Flere elever har givet tilsagn om at medvirke i bestyrelsesmødet for at fortælle kort om deres opleveler omkring ”skolegang” her under covid-19.

Thilde fra 5. klasse fortalte om, hvordan det var at komme tilbage og hvordan det har været, at være elev med online undervisningen.

Har været lidt svært at komme på online. Der har ikke været den samme motivation. Men der er også lært noget. Der har været mere ro og koncentration omkring skolearbejdet. Det har været svært med de praktiske fag på afstand. Eleverne er glade for at være tilbage og være sammen med sine venner. Det har været svært at mødes. Dejligt at være tilbage, selvom det ikke er hver dag, de er i skole.

3. Høring på ny tildelingsmodel for det specialiserede område

Høring omkring ny tildelingsmodel for specialområdet (herunder vores styrkeklasser).

Punktet er til drøftelse og beslutning i profilrådet herefter udarbejdes høringssvar i skolebestyrelsen.

OP fremlagde tankerne omkring en ny tildelingsmodel på specialområdet. Der er en bekymring for, om elever der har et reelt behov for et specialtilbud, ikke vil blive mødt, da der vil være en økonomisk tænkning på den enkelte skole, fremfor en faglig vurdering.

4. Status på Covid-19 og undervisning / SFO

Status for corona-situationen:

Status på 0. – 9. årg.
En dags fremmøde for 5.– 8. årg.
Testning af elever
Skema / fagfaglige fag vs. få lærer / pæd. i klasserne
SFO
Andet.

Punktet er til orientering og drøftelse

Dejligt at få eleverne tilbage :-)

Der er lavet tilpassede skemaer for alle klasser, så de møder færre lærer, undtaget på 9. årgang.

Der undervises stadig efter nødbekendtgørelsen. Den gælder foreløbig til udgangen af april måned.

Elever fra 12 år og opefter tilbydes test på skolen to gange pr. uge. Vi kan kun opfordre til test – hvilket vi naturligvis gør.

Fremmødeundervisning for udsatte elever fortsætter.

5. Målbeskrivelser for indholdet i SFO'en

Der skal igangsættes en proces hvor vi får formuleret og vedtaget en målbeskrivelse for SFO'en.

Udsat

6. Næste skoleårs planlægning 2021/2022

Til orientering og drøftelse

Ønske om fortsættelse af afkortning af skoledagen
Etablering af erhvervsklasse
Timefordelingsplan 2021
Ressourcepersoner

Punktet er til orientering og drøftelse

Udsat

7. Tilfredshedsundersøgelse for Rolf Krake Skolen og SFO

Drøftelse af resultater for Rolf Krake Skolen og Hjaltehus.

Vi ligger pænt i midten, dog SFO'en lidt over gennemsnittet og skolen lidt under.

Hvordan bør vi forholde os til den?

Udsat

8. Eventuelt

Bente informerede om sit nye arbejde som leder i en privat børnehave.