Skolebestyrelsesmøde april 2021

Mødet afholdes virtuelt onsdag d. 7. april 2021 kl. 19.45 - 21.00.
Afbud fra: Hans Erik.

Referat

Referat godkendt

Formel godkendelse af timefordelingsplanerne for de tre skoler.

Timefordelingsplanerne er gennemgået detaljeret i de respektive profilråd forud for skolebestyrelsesmødet.

Til orientering

Timefordelingsplanerne på NBS og Sønderlandsskolen er  godkendt. Timefordelingsplanen for Rolf Krake Skolen forventes godkendt på næste møde

Status fra de tre skoler på corona-situationen:

Genåbning 5.-8. klasse.
Andet.

Punktet er til drøftelse og beslutning

Positivt med flere elever tilbage på skolerne. Testkapaciteten er udvidet og fungerer fint. Der er planlagt med få lærere omkring klasserne. Positiv stemning hos både elever og lærere. Selv om det er anderledes med en del restriktioner er det en fornøjelse. Hverdagen fungerer meget i bobler og det er svært at fornemme hvad der sker på resten af skolen. Stor ros til medarbejderne for at kunne navigere i en anderledes og omskiftelig hverdag.

Orientering omkring samarbejdsaftalen

Punktet er til orientering og drøftelse

Der blev orienteret om indholdet i aftalen og den fremadrettede proces på skolerne. Den lokale aftale tager afsæt i A20. Der er lagt op til samarbejde og gennemskuelighed lokalt. Aftalen er modtaget positiv af begge parter.

Ny rapport netop publiceret

Punktet er til orientering og drøftelse

Indholdet i rapporten blev drøftet.

Skitsering af arbejdsgrundlag for området og evt. nedsættelse af arbejdsgruppe.

Punktet er til orientering og drøftelse.

Der skal udarbejdes et høringssvar ift. en ny tildelingsmodel til specialområdet.

Høringsmaterialet blev gennemgået og debatteret. 

Følgende arbejdsgruppe kommer med et udspil til et høringssvar senest d. 19. april, som efterfølgende sendes rundt til bestyrelsen til godkendelse: Søren, Lise, Peter, Casper, Hanne og Daniel.

Fra medlemmer og profilråd.

Punktet er til orientering og drøftelse

Der blev orienteret fra afdelingernes profilrådsmøder

Kommende punkter

  • Det specialiserede område vs. almen området
  • Branding af folkeskolen i Holstebro By