Skolebestyrelsesmøde januar 2021

Mødet afholdes virtuelt mandag d. 11. januar 2021 kl. 19.30 -20.30. (Der er profilrådsmøde fra kl 18.30 – 19.30). Afbud fra: Ingen.

Referat

Referatet er godkendt. Underskrives næste gang vi mødes fysisk.

Til orientering

Elevrådende har ikke kunnet mødes. Ide om virtuelle møder i coronatiden.

Status fra de tre skoler på corona-situationen:

Hjemmeundervisning
Nødpasning
Børn i fremmøde undervisning
Kommunikation
Andet

Punktet er til drøftelse og beslutning.

Der blev orienteret fra de tre skoler.

Der er generelt stor opmærksomhed på sårbare elever og elever der ikke trives.

Styrkeklasser og elever i Sprogafdelingen er fortsat i skole.

Vi er generelt bedre forberedt denne gang og der kommer gode tilbagemeldinger fra elever og forældre.

Vigtigt med en opmærksomhed på at der er forskellige vilkår for de enkelte familier.

Orientering omkring budgetstatus på de tre skoler og forventet regnskab, som det ser ud pt. Herunder afviklingsplanerne.

Punktet er til orientering og drøftelse.

Der blev orienteret om budgetstatus og budget 21 på skolerne.

Punktet er til orientering og drøftelse.

NBS

Vakant skolelederstilling er pt. opslået.
Evaluering af projekt om undervisning i bånd.

SØNDERLANDSSKOLEN

Opstart af årshjul og et langsigtet plan for profilrådsarbejde.
Drøftelse af muligheder for udvikling af legeplads.

ROLF KRAKE SKOLEN

Coronasituationen og budgetter.

KOMMENDE PUNKTER

Kommende møder i skolebestyrelsen afholdes i Teams.
Belysning af procentvis antal styrkeelever.