Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Skoleåret 2020/21
Mødet afholdes virtuelt mandag d. 11. januar 2021 kl. 19.30 -20.30. (Der er profilrådsmøde fra kl 18.30 – 19.30).
Afbud fra: Ingen

1. Godkendelse af referat

Referatet er godkendt. Underskrives næste gang vi mødes fysisk.

2. Elevrådene - Høre om der er nyt fra elevrådene på de tre skoler

Til orientering

Elevrådende har ikke kunnet mødes. Ide om virtuelle møder i coronatiden.

3. Corona status

Status fra de tre skoler på corona-situationen:

Hjemmeundervisning
Nødpasning
Børn i fremmøde undervisning
Kommunikation
Andet

Punktet er til drøftelse og beslutning

Der blev orienteret fra de tre skoler

Der er generelt stor opmærksomhed på sårbare elever og elever der ikke trives.

Styrkeklasser og elever i Sprogafdelingen er fortsat i skole.

Vi er generelt bedre forberedt denne gang og der kommer gode tilbagemeldinger fra elever og forældre.

Vigtigt med en opmærksomhed på at der er forskellige vilkår for de enkelte familier.

4. Budgetopfølgning på 2020

Orientering omkring budgetstatus på de tre skoler og forventet regnskab, som det ser ud pt. Herunder afviklingsplanerne

Punktet er til orientering og drøftelse

Der blev orienteret om budgetstatus og budget 21 på skolerne.

5. Orienteringspunkter - Fra medlemmer og profilråd

Punktet er til orientering og drøftelse

NBS

Vakant skolelederstilling er pt. opslået.
Evaluering af projekt om undervisning i bånd.

Sønderlandsskolen

Opstart af årshjul og et langsigtet plan for profilrådsarbejde
Drøftelse af muligheder for udvikling af legeplads

Rolf Krake Skolen

Coronasituationen og budgetter

6.Eventuelt

Kommende punkter

Kommende møder i skolebestyrelsen afholdes i Teams

Belysning af procentvis antal styrkeelever

 

Ole Priess.