Profilrådsmødet NBS august 2020

Mandag d. 31/8-2020 på Sønderlandsskolen.
Fraværende: Kim og Lars.

Referat

Godkendelse af korte referater fra de sidste 3 virtuelle møder grundet Corona er hermed godkendt.

Forældremøderne er i gang og profilrådet er repræsenteret.
(Punkt til næste møde: lejrskole herunder brug af Thorsminde).
Casper har skrevet til politikerne ang. økonomi. Der er kommet et svar fra udvalgsformanden, hvor der stilles spørgsmålstegn ved at der er budgetteret med 750.000 kr. til etablering af legeplads. Det vil Casper følge op på. Carsten skal til møde med øvre chefer omkring selvsamme disposition.

Der er snart valg til elevrådet. Der skal gøres lidt reklame rundt i klasserne, så der bliver valgt nogle engagerede elever.

Børnetallet er pt. 245 indmeldte børn i SFO’en og det er desværre et mindre antal end normeringen er. Det betyder at SFO’en kommer ud af 2020 med et underskud, forudsat at børnetallet holder. Mads og Carsten skal mødes for at drøfte en plan.
Juniorklubben starter op d. 2/9.
”Bogen bevæger dig”, som er det økonomisk støttede samarbejdsprojekt med børnebiblioteket for at motivere børns læsning, starter op i uge 41. Der er planlagt med ca. 20 samarbejdsaktiviteter frem til 1/5-21.

6 nye lærere ansat. Ekstra penge fordelt i 2020 og lidt mindre i 2021, som har udløst 4 faste og 2 midlertidige stillinger.
Ny pedel ansat: Knud Boysen. Han har fået en super start og bliver en god gevinst for skolen. Arne, pedelmedhjælper, stopper i oktober. Der bliver fortsat et samarbejde omkring en ny pedelmedhjælper med Rolf Krake.
9. kl. skal på lejrskole. Med mundbind i offentlig transport.
Jes, lærer, stopper med udgangen af september.
Skolefoto snart. (uden mundbind😊)
Corona smittede elever på 9. + 8. årgang. Klasser og lærere sendt hjem og testes under hensyn til forsigtighedsprincippet, da der ikke er afstandskrav pt. I skolerne. Der er fokus på en god kommunikation til forældrene.
Der blev rejst spørgsmål om kommunikationen til forældre, når klasser sendes hjem. Carsten forklarede, at der altid var kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed, og deres anbefalinger blev fulgt, i samråd med kommunens skolechef. Samt at der altid var en opfordring til at kontakte skolen eller Carsten, hvis man er i tvivl.

Udkast til høring: ikke specifikke opmærksomhedspunkter fra profilrådet. Skolebestyrelsen laver et høringssvar.

Der er lavet et fælles pædagogisk fundament i Holstebro Kommune. I vores arbejde med PALS er vi ”dækket ind” ifht. det fælles pædagogiske fundament. I PALS teamet har vi fokus på det overlap.

Der er endvidere lavet en udviklingsgruppe, som skal tage udgangspunkt i ”pædagogiske opdagelser” under Corona. Eks. Virtuel undervisning, vidensdeling, m.m. Kan vi allerede nu implementere nogle af opdagelserne?
Profilgruppen arbejder fortsat med profil.

Casper skriver til forældrekredsen med en opfordring til at gøre noget godt for medarbejderne d. 5/10.

Bilaget er vedlagt og klar til at blive behandlet/diskuteret på et andet møde.

Ingenting.
Tak for god ro og orden:)
Referat: Mads