Skolebestyrelsesmøde maj 2021

Mødet afholdes virtuelt torsdag d. 20. maj 2021 kl. 19.30 - 21.00. (Der er profilrådsmøde fra kl 18.30 – 19.30). Microsoft Teams meeting.
Deltag på din computer eller din mobil-app.
Afbud fra: Jeannette, Kelvin, Dorte.

Referat

Referatet fra sidste møde skal til godkendelse.
Godkendt

Formel godkendelse af timefordelingsplanerne for de tre skoler.

Timefordelingsplanerne er gennemgået detaljeret i de respektive profilråd forud for skolebestyrelsesmødet.

Sønderlands og NBS´s timetalsplaner blev godkendt på sidste møde.
Rolf Krakes timetalsplan godkendes.

Status fra de tre skoler på corona-situationen:

Sønderland: Ikke længere udbrud. 27 elever og 10 medarbejdere har været smittet. Langt de fleste er tilbage.
Rolf Krake: Ingen udbrud, men løbende tilfælde hvor enkelte klasser er hjemsendt.
NBS: Udbrud i én 1. klasse og ellers enkelte tilfælde i andre klasser. Elever er gode til at gøre brug af test.

Forslag til mødedatoer i kommende skoleår. Drøftelse af datoer, form og indhold.

Struktur med profilrådsmøder efterfulgt af bestyrelsesmøder fastholdes.
Augustmødet rykkes til den 7/9 - 2021 pga. høringsfrist til det kommunale budget 2022. Ellers godkendes mødeplanen.

Resultat af den politiske beslutning samt det videre forløb.
Punktet er til orientering og drøftelse

Kort gennemgang af forløbet.
Dialogmødet den 10/6 bliver med deltagelse af Casper, Hanne og Lise + skoleledere. Casper udsender Doodle til formøde.
Det planlagte bestyrelsesmøde den 10/6 aflyses. Der er frihed til at afholde profilrådsmøder.

Drøftelse af hvordan vi brander skolerne i Holstebro by.
Udsat.

Henvendelse fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole.
Punktet er til orientering og drøftelse

Forslaget drøftes. Bestyrelsen gør ikke yderligere, men følger et evt. politisk forløb tæt, hvor formanden har mandat til at tage kontakt til udvalgsformanden.

Fra medlemmer og profilråd.
Punktet er til orientering og drøftelse

Sønderland

Arbejder med principper for klassedannelse.
Pulje til løft af trivsel og faglighed.

Rolf Krake

Drøftelse af forsøg med erhvervsrettede klasser på 9. årgang. Det kunne være interessant, hvis det kunne tilbydes til alle elever i Holstebro by.

NBS

Profilarbejdet er ved at blive genstartet.

Genbesøge principper
Branding af skolerne i Holstebro by.