Referat profilrådsmøde

Skoleåret 2020/21

Tidspunkt: mandag den 11. januar 2021 klokken 18.30-19.30.
Sted: Mødet afholdes virtuelt grundet nye Corona retningslinjer.
Fraværende uden afbud: Thomas + Lars
Referent: Mads

1. Nyt fra formanden

Orientering - 5 min.

Ansættelsesproces omkring ny skoleleder påbegyndt.
Ellers en stille periode politisk grundet juleferie.

2. Nyt fra eleverne

Udgår, da der ikke er holdt elevrådsmøder - 0 min.

Der påtænkes evt. at indkalde eleverne til et virtuelt elevrådsmøde, hvis de nuværende retningslinier forlænges.

3. Nyt fra SFO

Orientering - 5 min.

SFO personalet er alle fysisk på skolen og har en nøglerolle i varetagelsen af nødundervisningen og nødpasningen på 0.-4.kl.

4. Nyt fra medarbejderne

Orientering - 5 min.

Generelt en god stemning ifht. varetagelsen af hjemmeundervisningen. Der er fokus på udskolingseleverne og deres lange skoledag.

5. Nyt fra skolelederen

Orientering - 10 min.

Der blev sagt farvel til Carsten fredag d. 18/12-20. En hyggelig afsked trods corona restriktioner.
Vi har desværre taget afsked med vores afholdte kollega Kirsten Stræde Vittrup (kaffe-Kirsten), som døde pludseligt d. 20/12-20.
Bisættelsen foregik d. 28/12-20 og her var NBS fint repræsenteret i den smukke afsked. Æret være Kirstens minde.
Der arbejdes på at finde en ny servicemedarbejder snarest, da vores anden servicemedarbejder Jytte deslige er gået på
efterløn.
Ny sekretær, Pia Ditlevsen, er startet pr. 1/1-21.
Henrik arbejder sammen med økonomiforvaltningen på budget 2021.
Ellers er der en naturlig opmærksomhed på de nuværende retningslinier og afviklingen af afgangselevernes eksamen såfremt retningslinierne forlænges.
Hvis retningslinierne forlænges skal der kigges på en organisering af undervisningen med fokus på flere moduler og dermed færre skift for eleverne.

6. Spørgsmål til projektet på mellemtrinnet

Drøftelse og svar - 20 min.

I kølvandet på forårets nedlukning blev der i dette skoleår nedsat en arbejdsgruppe, hvis mission var at finde de positive elementer i organiseringen af hjemmeundervisningen. Det har mundet ud i et 5 ugers forsøgsprojekt på mellemtrinnet, som forhåbentlig bliver afviklet i løbet af foråret.
Projektet skal helst kaste følgende fordele med sig: Flow, genkendelighed, øget fællesskabsfølelse, mere frihed og styrkelse i de enkelte årgangsteams bl.a. til ture ud af huset og tilbud ifbm åben skole.
Der vil være en skærpet opmærksomhed på: Påvirkningen af fagligheden ved brug af få-lærer princippet herunder liniefagsdækningen.
Vi havde en fin drøftelse og ser frem til en forhåbentlig snarlig afvikling af projektet med en efterfølgende vigtig evaluering med personale, børn og forældre.

7. Andet

Intet nyt.