Referat fra profilrådsmøde

Den 2. marts 2021 kl. 18.30 – 19.30.
Sted: Mødes afholdes virtuelt i Teams.

1. Nyt fra elevrådet

Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen.
Ikke noget nyt.

2. Coronasituationen

Status og drøftelse.

Orientering givet om 9. klassernes tilbagevending og test af eleverne. Der blev givet en orientering om mulighederne for afgangsprøverne.

3. Årshjul/langsigtet plan for arbejdet i profilrådet

Orientering fra arbejdsgruppen og efterfølgende drøftelse.

Der er blevet lavet et udkast til et årshjul. Udkastet blev gennemgået. Det vil være bedst hvis man kan mødes fysisk og arbejde videre med arbejdet. Der kan justeres hen ad vejen.

4. Økonomi

Resultat 2020 samt budget 2021.

Økonomien blev gennemgået. Der er blevet hentet meget gæld hjem i 2021, så det er tilfredsstillende. Til gengæld er der blevet tildelt færre penge i 2021 på Sønderlandsmatriklen og der bliver lagt plan for hvordan det skal organiseres.

5. Nyt fra profilen

Dette er et fast punkt på dagsordenen.
Punktet er til drøftelse.

Der er ikke nyt.

6. Punkter til kommende møder

  • støtteforening
  • opslag/reklamer på Aula
  • indsamling til gode formål/Sønderlandsskolen

Punktet udgør fremadrettet og erstattes af det nye årshjul

7. Forældrehenvendelser

Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre.

Punktet er til drøftelse.

Der er ikke kommet noget ind.

8. Orientering fra skolens ledelse

Der er ikke yderligere.

9. Eventuelt