Styrkeklasser

- et specialpædagogisk undervisningstilbud til skoleelever med særlige behov.

Målgruppen

Styrkeklasserne er et af Holstebro Kommunes tilbud til elever i 0. – 9. klasse, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte, men i tæt tilknytning til almenområdet. Styrkeklassernes lokaler er derfor også placeret dør om dør med skolens øvrige klasselokaler, og eleverne deltager som udgangspunkt i skolens fællesarrangementer som fx idrætsdage, fagdage og skolefester.

Eleven skal visiteres til et skoletilbud i styrkeklasse, og målgruppen er primært elever med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, men elever med andre betydelige vanskeligheder kan også komme i betragtning.

Enkeltelever fra skolens almenklasser kan desuden støttes med korterevarende forløb i samarbejde med styrkeklasserne. Der visiteres internt til et sådant forløb via skolens ressourcecenter bestående af inklusionsvejleder og ledelsesrepræsentant.

Der er i skoleåret 2017/18 ca. 38-40 elever fordelt på fem-seks styrkeklasser. Ny-visitationer finder sted hen over hele skoleåret.

Inklusion

Det vurderes løbende i samarbejde mellem forældre og fagpersonale om hel - eller delvis inklusion i almenklasse er hensigtsmæssig for den enkelte styrkeklasseelev.

Personalet

Det faste personale i styrkeklasserne er en kombination af lærere og pædagoger med erfaring og uddannelse inden for specialpædagogik. Endvidere samarbejdes med PPR, UU-vejleder og Specialkompetence Holstebro samt ressourcepersoner internt på skolen som fx inklusionsvejleder, AKT-vejleder, læsevejleder og matematikvejleder omkring de enkelte elevers behov.

Personalet på Rolf Krake Skolen benytter sig i det pædagogiske arbejde bl.a. af LP-modellen, som er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblematikker i skole og SFO.

Målsætning

Styrkeklassernes målsætning er, i samarbejde med forældrene, at skabe et læringsmiljø, hvor målet er faglig, personlig og social udvikling, trivsel og fællesskab under hensyntagen til den enkelte elevs funktionsniveau.

Der arbejdes bl.a. med:

 • at højne den sociale kompetence
 • at øge selvstændighed og selvhjulpethed
 • at bedre sprogforståelse og sprogbrug
 • at udvikle arbejdsvaner og forbedre koncentration og opmærksomhed
 • at udvikle relevante skolefærdigheder i overensstemmelse med folkeskoleloven
 • at oplære i specifikke faglige værkstedsdiscipliner
 • at forberede overgangen fra grundskole til ungdoms- og voksenliv

Organisering

Eleverne undervises i mindre aldersintegrerede klasser, hvor der tages udgangspunkt i elevernes styrkesider og anvendes individuelt tilrettelagte undervisningsforløb i kombination med fællesundervisning.

Klasserne er afdelingsopdelte; 0. - 3. årgang, 4. - 6. årgang, og 7. - 9. årgang. Eleverne skifter således afdeling omkring 4. klassetrin og igen omkring 7. klassetrin.

Klasserne sammensættes så homogent som muligt efter elevernes funktions- og færdighedsniveau og med hensyntagen til sociale match eleverne imellem.

Fag og lektionsantal er som udgangspunkt de samme som for skolens øvrige klasser, dog kan undervisningen i enkelte fag udskydes eller udelades/erstattes af andre fag, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Alle elever i styrkeklasserne tilbydes en ugentlig svømmetime som en del af idrætsundervisningen. Prøveforberedende undervisning i faget idræt organiseres udelukkende som inklusionsforløb i samarbejde med skolens almene 9. årgang.

I andre af folkeskolens fag, fx fysik, engelsk og tysk, undervises på hhv. basishold og prøveforberedende hold på tværs af styrkeklasserne i udskolingen.

Undervisningen

Den daglige pædagogiske praksis er kendetegnet ved en høj grad af tydelighed og struktur, overskuelighed, regelmæssighed og forudsigelighed (De 9 H’er):

 1. Hvad skal jeg lære – indhold
 2. Hvorfor skal jeg lære det – skabe mening
 3. Hvornår skal jeg arbejde med det – tidspunkt
 4. Hvor skal jeg arbejde med det – placering
 5. Hvem laver jeg det med – voksne, børn
 6. Hvordan lærer/laver jeg det – metode
 7. Hvor længe skal jeg lave det – tidsperspektiv
 8. Hvor meget skal jeg lave – mængden
 9. Hvad skal jeg bagefter – indhold

Der benyttes ofte belønningssystemer og visualisering af fx dagsskemaer og arbejdsplaner.

’Low Arousal’ er en tilgang til konflikthåndtering og stressreduktion, som er udviklet af professor Andrew McDonnell, og det er den forståelsesramme, vi bruger til at forebygge, forstå og løse konflikter med.

Social færdighedstræning indgår som et væsentligt element i det daglige pædagogiske arbejde. Denne træning har til formål at øge elevernes evne til at aflæse, forstå og dermed håndtere kommunikation mellem mennesker.

Socialfag, herunder ’livsduelighed’ (der skal forstås som personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, som i samspil bidrager til barnets evne til konstruktivt at håndtere udfordringer, fungere alene såvel som i fælleskaber og udvikle sig i mødet med omverdenen) vil vedvarende være fokus for undervisningen.

Centrale personlige egenskaber er evner såsom selvkontrol, vedholdenhed, nysgerrighed, evnen til at være optimistisk og føle meningsfuldhed. Sociale kompetencer omfatter evnen til at skabe sociale kontakter og kunne håndtere sociale situationer, følelse af tilknytning og empati. Faglige kompetencer omfatter kognitive såvel som faglige kompetencer.

Livsduelighed udvikles og grundlægges i barnets tidlige år i samspil med tætte sociale relationer som fx familien. Men livsduelighed kan styrkes i familie, socialt netværk og fritidsliv samt institution, skole og uddannelsesforløb gennem pædagogisk påvirkning.

Elevplanen

Når eleven visiteres til og starter i styrkeklassen, oprettes en individuel elevplan, som justeres af det pædagogiske personale skoleåret igennem. Planen er et redskab til at sætte fokus på hovedsageligt tre områder.

Planen skal:                    

 • hjælpe til at styrke evalueringen af elevens udbytte af undervisningen og elevens alsidige udvikling
 • støtte personalet i deres planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, så den inkluderer den enkelte elevs behov og tager højde for, at eleven får fuldt udbytte af undervisningen
 • styrke samarbejdet mellem forældre og personale gennem skriftlig dokumentation om elevens udvikling og fokus på det fremadrettede arbejde.

For at kunne skabe gode resultater er et godt og tæt samarbejde mellem skole og hjem af afgørende betydning. Det forudsætter, at man som forælder holder sig regelmæssigt orienteret bl.a. via Aula og MeeBook. Kommunikationen mellem skole og hjem foregår primært ad denne vej, suppleret med møder og telefonisk kontakt i skolens åbningstid.

Test og prøver

PPR-psykologen tester og udarbejder på baggrund heraf en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) af samtlige styrkeklasseelever på 8. årgang.

Desuden deltager styrkeklasserne som udgangspunkt i de samme tests og prøver som skolens øvrige klasser, fx nationale tests, terminsprøver og afgangsprøver.

Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens obligatoriske prøver

Skolens leder træffer afgørelse om at en elev, for hvem prøveaflæggelse ikke skønnes hensigtsmæssig, kan fritages for at aflægge folkeskolens obligatoriske prøver. Afgørelsen om fritagelse forudsætter, at der forinden er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøve på særlige vilkår.

Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver og kan ske for følgende typer af elever:

 • Elever med multiple funktionsnedsættelser uden verbalt sprog
 • Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder
 • Elever der lige er ankommet til Danmark, og som ikke taler eller forstår dansk i et omfang, så deltagelse giver mening.

Elever som er fritaget for prøver skal evalueres i faget på anden vis. Denne evaluering indføres i elevplanen.

Årlig revisitation

Alle elever i et specialpædagogisk skoletilbud skal én gang årligt revisiteres med det formål at sikre, at eleven fortsat gives det rette skoletilbud. Dette sker i samarbejde mellem forældre, skole og PPR.

Elever i 0. - 8. klasse revisiteres omkring marts måned. Elever i 9. klasse revisiteres i november-december.

Befordring

Der tilbydes bustransport til og fra skolen efter nærmere fastsatte regler.

SFO

Elever visiteret til en styrkeklasse har mulighed for også at blive visiteret til en SFO-plads i specialgruppe.

Kontakt

Henvendelser vedr. styrkeklasserne på Rolf Krake Skolen kan rettes til afdelingsleder Vivi Jørgensen  tlf.: 9611 6304 eller afdelingsleder Per Skovgaard tlf.: 9611 6303. Efter forudgående aftale er det altid muligt at aflægge skolen et besøg for en nærmere orientering.