Principper for inklusion og trivsel

Formål

Baggrunden for arbejdet med inklusion og trivsel bygger på en forståelse af, at det enkelte barn skal opleve sig selv som en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, da dette er centralt for barnets faglige og personlige udvikling.

Principperne for inklusion og trivsel indeholder en beskrivelse af skolens og forældrenes indsats for at fremme elevernes trivsel og styrke inklusionen.

Trivsel

Den enkelte elev skal trives i både de fysiske, sociale og faglige rammer.

Social trivsel handler om, at man har det godt med sig selv og føler sig godt tilpas med dem, som man er sammen med. Der skal være plads til, at man kan være sig selv samtidig med, at man anerkender og respekterer hinanden, således at den enkelte har mulighed for personlig udfoldelse og udvikling.

Faglig trivsel handler om både den enkelte elevs faglige færdigheder, koncentrationsevne, evne til problemløsning samt personlige kompetencer, der gør den enkelte elev i stand til at deltage aktivt i undervisningen.

Inklusion

Trivsel er den overordnede paraply, som sikrer elevernes hverdag og danner rammen for at kunne skabe inkluderende fællesskaber.

Inklusion handler om, at den enkelte elev oplever sig selv som en værdifuld deltager i de sociale og faglige fællesskaber samt oplever at blive taget alvorligt. Skolen vil arbejde for, at elevernes trivsel fastholdes samtidig med, at den enkeltes faglighed løftes igennem læringsfællesskaber såvel som sociale fællesskaber.

Hvordan kan skolen og forældrene i samarbejde støtte op om den enkelte elevs trivsel og inklusion?

 • Skolen skaber rammer som fremmer medindflydelse, tryghed, medansvar og engagement gennem bl.a. elevsamtaler og forskellige aktiviteter.
 • Der skal trivsel på dagsordenen, når der afholdes klassemøder, forældremøder og elevsamtaler.
 • I den enkelte klasse aftales sociale spilleregler for, hvordan man er overfor hinanden, hvordan stemningen skal være i klassen, og hvordan man leger sammen i frikvartererne.
 • Elevernes trivsel fremmes ved, at de lærer at tage et socialt ansvar og hjælper hinanden.
 • Elevrådet inddrages i, hvordan der kan skabes god trivsel blandt alle på skolen.
 • De voksne er rollemodeller for børnene og skal være bevidste om dette i håndteringen af konflikter og omtale af andre mennesker.
 • Skolen inddrager forældrene i det enkelte barns trivsel, samt inklusion i det sociale og faglige fællesskab.
 • Skolen forventer, at forældrene bakker op og samarbejder om barnets trivsel.
 • Forældrene forventes at være gode rollemodeller og omtale andre elever, forældre og lærere respektfuldt.
 • Forældre forventes at reagere ved opmærksomhed på mistrivsel hos eget barn eller i klassen.
 • Forældre forventes at bakke op om indsatser omkring barnets og klassens trivsel.

Principperne for inklusion og trivsel skal løbende gennemarbejdes.