Støtteundervisning

Læsning

Holstebro Kommune har en læseindsatsplan for elever på 0. - 4. klassetrin. Denne indsatsplan har som mål at styrke elevernes læseindlæring og betyder, at der på Rolf Krake Skolen foregår læring af læseforberedende karakter i børnehaveklassen, og at den enkelte elevs læseudvikling evalueres/testes i samarbejde med skolens specialundervisningslærere.

Støtteundervisning

I henhold til folkeskoleloven kan der ydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som har behov herfor. Beslutning herom træffes af skolelederen efter indhentet samtykke fra forældrene og i samråd med klassens lærere.
Bestemmelserne om supplerende undervisning omfatter også tosprogede elever.

Specialundervisning

Hvis skolen vurderer, at en elevs undervisningsbehov ikke kan imødekommes inden for rammerne af den almindelige undervisning, indstilles eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering. Forældrene inddrages i drøftelserne forud for udarbejdelsen af denne indstilling.
På Rolf Krake Skolen varetages specialundervisning af lærere, der er særlig uddannede og har praktisk erfaring inden for dette område.