Princip for indsamling af midler til skolerejser

Flg. praksis er udarbejdet for at Rolf Krake Skolen kan efterkomme lovgivningens bestemmelser om dækning af udgifter til skolerejser:

Elever og forældre kan i samråd med klassens lærere ønske at gennemføre en skolerejse. Forældre/klassen er i så fald selv ansvarlig for at samle penge ind til dækning af rejseomkostningerne.

Kontaktforældrene meddeler skolens ledelse, at klassen agter at gennemføre en skolerejse.

Skolens ledelse opretter herefter en klassekonto i et lokalt pengeinstitut, hvor bidrag kan indbetales. Indbetalingerne håndteres anonymt. Økonomiske midler gennem sponsorater eller gennem andre fælles aktiviteter indbetales ligeledes på klassens rejsekonto.

Skolen afholder omkostningerne til oprettelsen af klassekontoen.

Det er frivilligt for eleverne at deltage; men alle elever som rejsen retter sig imod, har ret til at deltage i rejsen, uanset om eleven eller dennes forældre har medvirket til at dække de udgifter, der ikke dækkes af skolens midler.

Såfremt en elev flytter fra klassen, kan et krav om refundering af indbetalte bidrag ikke gøres gældende.

Skolen afholder alle udgifter til lærernes deltagelse i skolerejsen.

Hvis en skolerejse opgives tilfalder indsamlede økonomiske midler klassen til brug ved anden sociale aktivitet.

Revideret på skolebestyrelsesmødet den 29.01.2015