Princip for fritagelse fra undervisningen

I Danmark er der undervisningspligt for børn jvf. folkeskolelovens § 39. Forældre bestemmer selv, hvordan de vil opfylde denne undervisningspligt. Børn der er optaget som elever i en folkeskole, har pligt til at deltage i skolens
undervisning. Skolens ledelse skal påse, at elever der er tilmeldt skolen, deltager i undervisningen.

Rolf Krake Skolen skal værne om undervisningen og sende elever og forældre det signal, at undervisning er vigtigt og ikke noget man vælger fra og til.

Rolf Krake Skolen tillader, at en elev kan fritages for undervisning i forbindelse med særlige mærkedage og lignende i den nærmeste familie/omgangskreds, ved læge eller tandlægebesøg m.v.
Skolen henstiller til, at forældre kun i begrænset omfang anmoder om fritagelse for undervisning i en længere periode. Her tænkes specielt på fritagelse til at tage på sommerferie, efterårsferie eller vinterferie udenfor skolens almindelige feriedage.

Alle henvendelser om fritagelse skal meddeles skriftligt i kontaktbogen.
Klasselæreren kan give fri op til og med 2 dage.
Ved fritagelse udover 2 dage træffes afgørelsen af skolens ledelse.

Ved gentagne anmodninger om en elevs fritagelse fra skolens undervisning vurderer klasselæreren i samråd med skolens ledelse, hvorvidt der skal gives tilsagn. Afgørelsen beror på en individuel faglig og pædagogisk vurdering.

Idræt:
Faget idræt er obligatorisk på alle klassetrin. Såfremt en elev af helbredsmæssige grunde skal fritages helt eller delvist for deltagelse i idrætstimerne, skal forældrene skriftligt anmode herom i elevens kontaktbog.

Elever, der er fritaget for fysisk udfoldelse, deltager i undervisningen i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Ved længere tids fritagelse kan skolen kræve en lægeattest.

Elever der af religiøse, kulturelle eller andre årsager ikke deltager i badning sammen med andre, har mulighed for separat omklædning og bad.

Kristendom:
Såfremt deltagelse i kristendomsundervisningen vil medføre en samvittighedskonflikt for eleven og dennes forældre, kan eleven fritages for kristendomsundervisning jvf. Folkeskolelovens §

Ved fritagelse for kristendomsundervisning opholder eleven sig på skolen efter nærmere aftale med kristendomslæreren eller klasselæreren.

Revideret i skolebestyrelsen den 29.01.2015.