Referat af profilrådsmødet
- d. 7. april 2021 kl. 18.00 – 19.30.

 

1. Nyt fra elevrådet
Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen
Pga. Corona har der ikke været afholdt møde i elevrådet.

 

2. Coronasituationen
Status og drøftelse
Hver tirsdag og torsdag, er der et pode-team på skolen, der tilbyder frivillige Corona tests for elever fra 5. - 9. årgang samt personalet og ansatte fra de omkringliggende børnehaver. For elever under 15 år skal forældrene have underskrevet en blanket før hver testning. Det er er frivilligt om man ønsker at blive testet.

 

3. Gennemgang af timefordelingsplan for skoleåret 2021/2022
Orientering og drøftelse
Timefordelingen er tilsvarende skoleåret 2020/2021. Tilbud om valgfag for 9. årgang fortsætter i kommende skoleår. Timetallet følger de gældende retningslinjer for området.

 

4. Økonomi
Budgetopfølgning
Rasmus orienterede profilrådet omk. skolens økonomiske situation, og de økonomiske overvejelser der er gjort frem til år 2023.

 

5. Nyt fra profilen
Dette er et fast punkt på dagsordenen.
Punktet er til drøftelse
Skolen har haft besøg af to medarbejdere fra Ny Carlsberg-fonden. De kom med messingskilte til de ophængte kunstværker på skolen. Vi opfordrer skolens mediehold til at lave en form for præsentationsvideo af skolens kunst, som kan ses på skolens hjemmeside.

 

6. Almenområdet vs. det specialiserede område
- omfordeling af midler og konsekvenserne heraf
- hvilke muligheder har skolen lokalt ift. elever som er i mistrivsel?
En ny tildelingsmodel er i høring, og der skal udarbejdes et høringssvar fra skolebestyrelsen. I den nye tildelingsmodel ønskes det desuden, at økonomien følger barnet, hvis det bliver visiteret til et specialtilbud.

 

7. Forældrehenvendelser
Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre. Punktet er til drøftelse.
Der blev spurgt til, hvor meget computer fylder i SFO tiden. Klaus fortæller at det bruges i et meget begrænset omfang, men bliver benyttet ved personalefravær sygdom m.v., da klasserne skal være opdelt i SFO-tiden (pga. Corona). Det tilstræbes at der tilbydes andre former for fritidsaktiviteter.

 

8. Orientering fra skolens ledelse
Vi modtager 60 førskolebørn 1. maj.
Der er indgået en ny samarbejdsaftale for lærerne på skolen.

 

9. Eventuelt
Profilrådsformanden orienterede om, at Teknik og Miljø arbejder med økonomiske beregninger for flere forbedringer af skolevejen i området.