Referat fra profilrådsmøde
- d. 20. maj 2021 kl. 18.30 – 19.30.

Mødet blev afholdt virtuelt i Teams

 

Nyt fra elevrådet

Elevrådet har fået lidt ekstra midler fra puljen til løft af trivsel og faglighed. Der planlægges med noget til alle elever inden sommerferien

 

Coronasituationen

Der blev orienteret om den nuværende situation samt smitteudbruddet i starten af maj.

 

Princip for klassedannelser på 7. årgang

Der er et ønske om, at det fremadrettet indskrives i principperne for klassedannelse, at der på Sønderlandsskolen som udgangspunkt etableres nye klasser ifbm. overgangen fra 6. klasse til 7. klasse. Der var opbakning i profilrådet, og der arbejdes videre med at få beslutningen tilføjet til principperne for klassedannelse gældende for skolerne i Holstebro by.

 

Økonomi

Budgetopfølgning samt tilpasninger

Status på budgetopfølgning 2021

 

Nyt fra profilen

Punktet er til drøftelse

 

Pulje til løft af faglighed og trivsel

Tanker og muligheder blev drøftet

 

Forældrehenvendelser

Punktet er til drøftelse

- henvendelse vedr. computertid i SFO

- information til nye elever som kommer i løbet af skoletiden

 

Orientering fra skolens ledelse

- ansættelse af ny børnehaveklasseleder

- arealet på sportspladsen som Kærnen har lånt i en længere periode, gives tilbage til skolen. Hegnet flyttes og den ene pavillon overgår til Sønderlandsskolens brug.

 

Eventuelt