Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Skoleåret 2020/21

Mødet afholdes virtuelt torsdag d. 20. maj 2021 kl. 19.30 - 21.00. (Der er profilrådsmøde fra kl 18.30 – 19.30)

 

Microsoft Teams meeting

Deltag på din computer eller din mobil-app

 

Afbud fra: Jeannette, Kelvin, Dorte

1.

Godkendelse af referat

Referatet fra sidste møde skal til godkendelse

Godkendt


2.

Planlægning af kommende skoleår

Formel godkendelse af timefordelingsplanerne for de tre skoler.

Timefordelingsplanerne er gennemgået detaljeret i de respektive profilråd forud for skolebestyrelsesmødet.

Sønderlands og NBS´s timetalsplaner blev godkendt på sidste møde.
Rolf Krakes timetalsplan godkendes.


3.

Corona status

Status fra de tre skoler på corona-situationen:

Sønderland: Ikke længere udbrud. 27 elever og 10 medarbejdere har været smittet. Langt de fleste er tilbage.
Rolf Krake: Ingen udbrud, men løbende tilfælde hvor enkelte klasser er hjemsendt.
NBS: Udbrud i én 1. klasse og ellers enkelte tilfælde i andre klasser. Elever er gode til at gøre brug af test.


4.

Mødekalender for skolebestyrelsen 2021/2022

Forslag til mødedatoer i kommende skoleår. Drøftelse af datoer, form og indhold.

Struktur med profilrådsmøder efterfulgt af bestyrelsesmøder fastholdes.
Augustmødet rykkes til den 7/9 - 2021 pga. høringsfrist til det kommunale budget 2022. Ellers godkendes mødeplanen.


5.

Tildelingsmodel for det specialiserede område

Resultat af den politiske beslutning samt det videre forløb

Punktet er til orientering og drøftelse

Kort gennemgang af forløbet.
Dialogmødet den 10/6 bliver med deltagelse af Casper, Hanne og Lise + skoleledere. Casper udsender Doodle til formøde.
Det planlagte bestyrelsesmøde den 10/6 aflyses. Der er frihed til at afholde profilrådsmøder.


6.

Branding af skolerne i Holstebro by

Drøftelse af hvordan vi brander skolerne i Holstebro by

Udsat.


7.

Vedligeholdelse af udearealer

Henvendelse fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole

Punktet er til orientering og drøftelse

Forslaget drøftes. Bestyrelsen gør ikke yderligere, men følger et evt. politisk forløb tæt, hvor formanden har mandat til at tage kontakt til udvalgsformanden.


8.

Orienteringspunkter

Fra medlemmer og profilråd.

Punktet er til orientering og drøftelse

Sønderland:

Arbejder med principper for klassedannelse.
Pulje til løft af trivsel og faglighed.

Rolf Krake:

Drøftelse af forsøg med erhvervsrettede klasser på 9. årgang. Det kunne være interessant, hvis det kunne tilbydes til alle elever i Holstebro by.

NBS:

Profilarbejdet er ved at blive genstartet.


9.

Eventuelt

Genbesøge principper
Branding af skolerne i Holstebro by.