Referat for Skolebestyrelsesmøde

Skoleåret 2020/21

Mødet afholdes virtuelt tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 19.30 -20.30

Afbud fra: Ingen

 

1. Godkendelse af referat - Referatet fra sidste møde skal til godkendelse

Udsat og skal eftersendes inden næste møde.

 

2. Præsentation af Peter Hatting - Peter præsenterer kort sig selv

Præsentation taget til efterretning.

 

3. Corona status

Status fra de tre skoler på corona-situationen:

Genåbning 0.-4. klasse.
Eksamen
Trivsel hos de store elever.
Kommunikation
Andet.

Punktet er til drøftelse og beslutning

Sønderlandsskolen:
De mindste elever er kommet godt tilbage. De store elever (9.årg.) er kommet tilbage efter lidt ændringer i vejledningerne i sidste øjeblik. Har særligt fokus på de sårbare lever, har elever i fremmøde undervisningen. Kommer til at have fokus på planlægningen af prøverne i den kommende tid. Tre børnehaveklasser med ca. 62 elever

Rolf Krake Skolen:
51 børn indskrevet til skolestart for 2021. samt 4. stk. til styrkeklasser.
Er så småt gået i gang med næste skoleårs planlægning.
Havde fået en forældrehenvendelse omkring opstarten fra forældre omkring 9.kl. med en misforståelse omkring de nye retningslinjer for genåbningen.

Nørre Boulevard Skolen:
Der har været øget tilgang til 0. årg. og derfor bliver der 3 klasser næste skoleår.
Fokus på trivslen for børn under corona -nedlukningen. Fokus på den nye arbejdstidsaftale. Øget tilgang til sportsklasserne

 

4. Økonomi - Orientering omkring årsresultat for 2020 samt budget 2021 på de tre skoler - herunder afviklingsplanerne

Punktet er til orientering og drøftelse.

Forventede drift resultater for skolerne, indeholdt sidste års negative genbevillinger.

 

Rolf Krake Skolen: + 1.149.000,-

Rolf Krake Skolens SFO: + 69.000,-

Hvilket betyder, at Rolf Krake Skolen kommer ud af sin gældsafvikling.

 

Sønderlandsskolen: -770.000

Sønderlandsskolens SFO: - 790.000

Sprogafdelingen: - 1.860.000

Hvilket betyder, at Sønderlandsskolen har nedbragt restgælden og fortsat afvikler på sin gæld.

 

NBS skole: - 2.594.000,-

NBS SFO: - 140.000,-

Hvilket betyder, at NBS har nedbragt restgælden og fortsat afvikler på sin gæld.

 

5. Orienteringspunkter - Fra medlemmer og profilråd.

Punktet er til orientering og drøftelse

Det er op til de enkelte profilråd begynder, at mødes i takt med at samfundet åbner op. Måske således at vi tager profilrådene inden vi åbner op for skolebestyrelsesmøderne.

 

6. Indhold i bestyrelsesarbejdet i resten af valgperioden.

Hvad vil vi gerne have fokus på frem mod sommeren 2022?

Kommende punkter som bestyrelsen ønsker at arbejde med:

Det specialiserede område vs. almen området

Trivslen i folkeskolen

Branding af folkeskolerne i Holstebro by

 

7. Eventuelt

Intet

 

Referent: Ole Priess 02.03. 2021