Referat fra møde i Profilrådet for Rolf Krake Skolen

Skoleåret 2020/2021

Mødet afholdes tirsdag d. 2. marts 2021 virtuelt kl. 18.30 – 19.30.

Afbud fra: Ingen

 

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

2. Corona status marts 2021

Status for corona-situationen:

Status på 0. 4. årg. samt styrkeklasse
Hjemmeundervisning 5. – 9.årg.
Udsatte børn og unge i klasserne, hvordan griber det an.
Fokus på det social, trivsel og bevægelse.
SFO
Andet.

Punktet er til drøftelse og beslutning

 

0-4. klasse er kommet godt tilbage. Klasser må pt. kun være sammen med egen klasse og i pauserne.

9. årg. Kom tilbage 1. marts. Det er dejligt. Samme vilkår omkring samvær som 0-4. klasse. De opfordres til at blive testet to gange pr. uge. Der er ved at blive etableret testkapacitet på skolen. Vi kan ikke stille krav om test.

Styrkeklasserne har været tilbage i lang tid. Det fungerer godt.

Vi er opmærksomme på elever, der har det svært i denne tid. Vi tilbyder jævnligt elever at komme ind på skolen i nødundervisning. Vi er opmærksomme på at bruge muligheden for at mødes med eleverne i små grupper.

Vi skal også være opmærksomme på de elever, der ikke umiddelbart synligt er presset - men alle er ved at være slidte af hjemsendelsen.

SFO oplever heldigvis at børnene er ved at komme tilbage. De er opmærksomme på at lave aktiviteter der gør, at børnene gerne vil være i SFO.

 

3. Budgetopfølgning på 2021/ regnskab 2020

Orientering omkring budgetstatus og forventet regnskab, som det ser ud pt. Herunder afviklingsplanerne

Punktet er til orientering og drøftelse

 

Regnskab 2020 - både skole og SFO kommer ud af året med overskud. Det skyldes bl.a. hensættelser og ekstraordinære tilskud.

 

Budget 2021 - er stadig i proces. De sidste tilretninger er på vej. Tallene forventes at ligne dem fra sidste finansår.

 

4. Projekter for kommende skoleår

- Den utopiske Rolf Krake Skolen

- Bæredygtige undervisningsmidler og didaktik

- Kunst på tværs

- Science uge 39, 2021

Orientering og kort præsentation omkring kommende projekter for Rolf Krake Skolen

Ole præsenterede kommende projekter, som vil blive afviklet på skolen gennem foråret og i næste skoleår.

 

5. Orienteringspunkter

Fra medlemmer og profilråd.

Punktet er til orientering og drøftelse

Intet at bemærke.

 

6. Eventuelt

-