Styrkeklasser


Et specialpædagogisk undervisningstilbud til skoleelever med særlige behov.

 

Målgruppen
Styrkeklasserne er et af Holstebro Kommunes tilbud til elever i 0. – 9. klasse, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte, men i tæt tilknytning til almenområdet. Styrkeklassernes lokaler er derfor også placeret dør om dør med skolens øvrige klasselokaler, og eleverne deltager som udgangspunkt i skolens fællesarrangementer som fx idrætsdage, fagdage og skolefester. 

Eleven skal visiteres til et skoletilbud i styrkeklasse, og målgruppen er primært elever med særlige behov, og som på sigt har potentiale til at kunne inkluderes i almenskolen.

Enkeltelever fra skolens almenklasser kan desuden støttes med korterevarende praktikforløb i samarbejde med styrkeklasserne. Der visiteres internt til et sådant forløb via skolens ressourceteam bestående af ledelsesrepræsentanter og de fremskudte ressourcepersoner – psykolog og inklusionsvejleder m.fl.
Ny-visitationer finder sted hen over hele skoleåret.

Inklusion
Det vurderes løbende i samarbejde mellem forældre og fagpersonale om hel - eller delvis inklusion i almenklasse er hensigtsmæssig for den enkelte styrkeklasseelev.

Målsætning
Styrkeklassernes målsætning er, i samarbejde med forældrene, at skabe et læringsmiljø, hvor målet er faglig, personlig og social udvikling, trivsel og fællesskab under hensyntagen til den enkelte elevs funktionsniveau. Tilknytningen til almenskolen muliggør en fleksibel praksis, hvor eleverne i det omfang, det er relevant og praktisk muligt, man følge jævnaldrene almenklasser.
Målsætningen er som udgangspunkt at eleverne skal gå til de samme tests og prøver som de andre elever f.eks. nationale tests, terminsprøver og folkeskolens afgangseksamen, i det omfang de har ressourcer og kompetencer til det.

Personalet
Det faste personale i styrkeklasserne er en kombination af lærere og pædagoger med erfaring og uddannelse inden for specialpædagogik. Endvidere samarbejdes med PPR, UU-vejleder og Videnscenter Holstebro samt ressourcepersoner internt på skolen som fx inklusionsvejleder, AKT-vejleder, læsevejleder og matematikvejleder omkring de enkelte elevers behov.

Personalet på Nørre Boulevard benytter sig i det pædagogiske arbejde bl.a. af PALS, som er en anerkendende pædagogisk tilgang, der skal styrke elevernes trivsel og understøtte deres faglige og sociale udvikling. 

Organisering og undervisning
Eleverne undervises i mindre aldersintegrerede klasser, hvor der tages udgangspunkt i elevernes styrkesider og anvendes individuelt tilrettelagte undervisningsforløb i kombination med fællesundervisning.
Klasserne sammensættes så homogent som muligt efter elevernes funktions- og færdighedsniveau og med hensyntagen til sociale match eleverne imellem.

Fag og lektionsantal er som udgangspunkt de samme som for skolens øvrige klasser, dog kan undervisningen i enkelte fag udskydes eller udelades/erstattes af andre fag, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Elevplanen
Når eleven visiteres til og starter i styrkeklassen, oprettes en individuel elevplan, som justeres af det pædagogiske personale skoleåret igennem. Planen er et redskab til at sætte fokus på hovedsageligt tre områder:

Elevens alsidige udvikling og udbytte af undervisning og tilknytning til almenskolen.
Personalets mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så den enkelte elevs behov bliver tilgodeset optimalt.
Et styrket samarbejde mellem skole og hjem gennem skriftlig dokumentation af elevens udvikling og en plan for det fremadrettede arbejde.

Årlig revisitation
Alle elever i et specialpædagogisk skoletilbud skal én gang årligt revisiteres med det formål at sikre, at eleven fortsat gives det rette skoletilbud. Dette sker i samarbejde mellem forældre, skole og PPR.

Elever i 0. - 8. klasse revisiteres omkring marts måned. Elever i 9. klasse revisiteres i november-december.

Befordring
Der tilbydes bustransport til og fra skolen efter nærmere fastsatte regler.

Kontakt
Henvendelser vedr. styrkeklasserne på Nørre Boulevard skolen kan rettes til afdelingsleder Vibeke Borum Kjærgaard

vibeke.borum.kjaergaard@holstebro.dk

Efter forudgående aftale er det altid muligt at aflægge skolen et besøg for en nærmere orientering.