Mål- og indholdsbeskrivelse

For SFO’en

0.- 4. klasse og førskole for 5-årige fra 1. maj.

Samt juniorklub for børn på 4.-6. årgang i perioden 1/9-21 – 1/5-22

De 6 temaer i børne-og ungepolitikken spiller en central rolle i planlægningen, afviklingen og evalueringen af aktiviteterne i vores SFO, og vi forsøger at imødekomme og prioritere temaerne i vores hverdag.

Tryg opvækst:

Alle børn bliver hørt, set og anerkendt. Vi hjælper med relationsdannelse på tværs af køn, klasser og alder.

Udviklende fællesskaber:

De planlagte aktiviteter sker på tværs af køn, alder og klasser. Vi anerkender forskellighed og lærer børnene kvaliteten i mangfoldigheden og forskelligheden.

Sammenhæng og helhed:

Børnene møder klassepædagogen i såvel SFO som skole, og dermed er der et kvalitativt pædagogisk fokus over hele dagen til gavn for barnet.
Selvstændige valg: Børnene guides og støttes i at træffe valg i SFO tiden f.eks. i forhold til valg af aktivitet, legerelationer m.m.

Krop og bevægelse:

Vores profil er leg og bevægelse, og derfor har vi fysiske aktiviteter og bevægelse hver dag i SFO’en.

Kunst og kultur:

Vi forsøger at inddrage kunst og kultur dels igennem vores daglige kreative tilbud dels igennem forskellige eksterne samarbejdspartnere f.eks. Holstebro Bibliotek, Odin Teatret, Holstebro Museum og frilandsmuseet Hjerl Hede.

 
I skoleåret 2021/2022 er vi med i et projekt, der hedder ”bogen bevæger dig” med Holstebro Børnebibliotek med fokus på børns læselyst.

 

SFO’en er en integreret og naturlig del af skolen. Vi har et tæt samarbejde med skoledelen, og pædagogerne varetager dels UUV dels støttetimer i deres respektive klasse.
Der holdes ofte klasseteammøde, hvor lærere og klassepædagogen deltager. Her drøftes klassen, og der træffes beslutning om fælles indsatsområder eller andre tiltag for klassen eller det enkelte barn. 
Endvidere afholdes der 2 årlige fællesmøder for lærere og pædagoger i indskolingen.
Klassepædagogen deltager i skole/hjem samtalerne i klassen.
Målet er at skabe en helhed i barnets dag.

 

Hvis der er brug for lektiehjælp/støtte tilbydes det i SFO-tiden. Ift. faglig fordybelse kan der skabes en sammenhæng imellem skole og SFO via klassepædagogens kendskab til det, der arbejdes med på klassen.
Pædagogerne varetager UUV i indskolingen. Her arbejdes med emner og aktiviteter, der kan understøtte det, der arbejdes med i skolen. Ofte vil der også være stor fokus på det sociale fællesskab og trivslen i klassen.

 

Vi har en afdeling i SFO’en, styrke SFO, hvor børn med særlige behov går i SFO. Her er der kompetente uddannede pædagoger, som varetager pasningen. Der er en bedre personalenormering og et øget fokus på børnenes individuelle styrker og udfordringer. Vi tilstræber en brobygning imellem styrke SFO’en og den almene SFO.
I almen SFO bevirker kontaktpædagogens tætte samarbejde med lærerteamet, at der dagligt kan tages højde for, hvordan barnets dag er gået, og hvordan vi bedst i SFO´en kan tilrettelægge SFO tiden for barnet, så den bliver tryg og god.
Vi har et tæt samarbejde med forældrene om, hvordan vi kan skabe den bedste SFO-tid for børnene.
Arbejdet med børnenes særlige behov kan f.eks. omhandle pauser, hjælp til at finde relationer, konfliktløsning samt indgå i aktiviteter med andre børn.

 

Vores profil er leg og bevægelse. Vi tilbyder hver dag aktiviteter ude og inde, der giver børnene mulighed for bevægelse og brug af kroppen på mange forskellige måder. Vores fantastiske udeområder samt hallen/salen indbyder til både fysisk aktivitet og leg, hvor børnene enten selv eller sammen med personalet får sig rørt på en både udviklende, sjov og lærerig måde. 
I nuværende skoleår 2021/2022 er vi med i projektet ”FritterSport”, som er et tilbud til vores ældste SFO børn på 3. og 4. årgang. Vi samarbejder endvidere med Holstebro Bordtennis Klub, HH90 håndbold, Holstebro Dragons (amerikansk fodbold), Holstebro Boldklub samt andre idrætsforeninger, som gerne vil et samarbejde på forskellig vis.

 

Jvf. børn og ungepolitikken betragtes SFO-tiden som børnenes mulighed for at vælge, hvad de har lyst til at lave, hvad de finder spændende og motiverende og til at være sammen med dem, de har lyst til. 
Vi tilbyder derfor hver dag flere forskelligartede aktiviteter, som børnene frit kan vælge imellem. Aktiviteterne kan være planlagt ud fra børnenes ideer, pædagogernes ideer eller udfra, hvad der rører sig lige nu.
Når en aktivitet er gået i gang, lader vi den gerne udvikle sig ud fra børnenes ideer og tanker, så børnene oplever medinddragelse og ansvarlighed for den pågældende aktivitets afvikling.

 

Vi modtager børn fra forskellige børnehaver - ofte fra 10-12 børnehaver. Inden førskolestart d. 1/5 har vi flere gange besøg af børnene, hvor de kommer på skolen sammen med deres kendte voksne fra børnehaven. Ultimo april afholder vi et info. møde, hvor kommende førskolebørn og forældrene inviteres til et besøg og information vedr. førskolen.

Der er en mundtlig eller skriftlig overlevering fra de børnehaver, hvorfra vi modtager børn, så vi er ”klædt på” til at tage imod børnene og kan tage de hensyn, der evt. kan være til det enkelte barn. Vi er meget optaget af, at børnene skal falde godt til hos os i de nye rammer og prioriterer det personalemæssigt i førskolen, så der er de fornødne ressourcer til at give børnene en tryg start.

Førskolen lægger først og fremmest vægt på, at børnene skal lære hinanden, de voksne og skolens fysiske rammer inde og ude at kende, så de føler sig trygge og klar til skolestart.
I overgangen fra børnehaven til førskolen sker der nogle væsentlige ændringer, og dermed er der også nye forventninger til både børn og forældre.

F.eks.
Børnene skal blive på skolens areal - selvom levepladsen ikke er indhegnet.
Børnene skal være selvhjulpne – selv kunne tage tøj og sko på.
Børnene skal selv gå på toilettet og tørre sig efter toiletbesøg.
Børnene skal selv bære skoletasken og sætte madpakken i køleskabet.
Børnene skal kunne cykle uden hjælp og kunne færdes på cykelstier.

Førskolen arbejder ud fra børnehaveklassens kompetenceområder:

Sprog: 

Vi øver rim og remser, alfabetets bogstaver og lyde, at fortælle, at lytte til længere historier, at kunne løse konflikter verbalt, brug af sprog og visualisering til at indøve skolens forventninger, at arbejde i opgavebøger, at skrive sit eget navn.

Matematisk opmærksomhed: 

Vi arbejder med begyndende kendskab til tal ved at f.eks. tælle, lave kalender med snak om datoen samt snakke om geometriske figurer.

Naturfaglige fænomener: 

Naturoplevelser i nærmiljøet. Vi har fokus på udelivet, vi snakker med børnene om, hvordan vi behandler naturen, vi arrangerer gåture i nærområdet med vandløb, skov m.m.

Kreative og musiske udtryksformer: 

Vi synger, laver sanglege og introducerer børnene til mange forskellige kreative materialer. 

Krop og bevægelse: 

Legepladsen samt vores hal/sal bruges flittigt, hvor der er stor mulighed for bevægelse både i planlagte aktiviteter og i fri leg. Vi vægter højt, at børnene flere gange dagligt kommer ud og får frisk luft og bevæger sig. De voksne igangsætter forskellige aktiviteter. Dog har vi også stor fokus på, at den frie leg skal have plads, så de sociale fællesskaber kan vedligeholdes og etableres.

Engagement og fællesskab: 

Da vi modtager børn fra mange forskellige børnehaver, har vi derfor et stort fokus på at introducere børnene for hinanden, så nye venskaber kan etableres. Dette gøres gennem leg, planlagte aktiviteter og i små grupper. Vi øver børnene i at tage initiativ til at invitere hinanden ind i fællesskaberne. Nogle børn får nye venner den første dag, andre er mere tilbageholdende og har brug for tid til at se det hele an. De voksne engagerer sig i fællesskabet med børnene og hjælper børnene i barnets tempo.
Børnene skal lære at drage omsorg for sig selv og andre. Det arbejder vi med, ved at lære dem at sige fra, når der er noget, de ikke kan lide, at de accepterer et stop/nej fra andre, og at det er vigtigt at respektere hinandens forskelligheder.

Juniorklubben er et tilbud for elever fra 4.-6. årgang.
Formålet med juniorklubben er, at børnene har et frirum, hvor de kan udvikle deres sociale kompetencer i et sundt fællesskab med deres kammerater. 
Juniorklubben har rammer, som giver plads til børnenes fælles læring, igennem planlagte aktiviteter, der bl.a. tager udgangspunkt i udtryksformer som kreativitet og kropsbevægelse samt i egne ideer, børnene udfolder i samspil med deres kammerater og de voksne, der er tilknyttet juniorklubben. Der udsendes aktivitetsplaner halvårligt.
Børnene kan også udfolde sig i egne spontane ideer og aktiviteter, så udviklingen sker børn og børn imellem.
Juniorklubben giver børnene god mulighed for fysisk aktivitet og vi har salen + gymnastiksalen til rådighed hver åbningsaften.
Vi vægter et sundt og trygt miljø i juniorklubben, ved at have klare holdninger og regler. Disse rammer er med til at skabe et trygt fristed for børnene.
Fællesskab og trivsel vægtes højt, og de voksne har fokus på indbyrdes relationer og venskaber og personlig udvikling. Målet er, at alle føler sig som en del af et inkluderende fællesskab. Ved aktiv og gensidig deltagelse udvikler børnene evnen til at samarbejde og håndtere konflikter og lærer at forstå egne og andres følelser.
 

 

Mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden den 1. august.